Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2019-03-04

DĖL KANDIDATŲ Į AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ NEPRIKLAUSOMUS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUS ATRANKOS

DĖL KANDIDATŲ Į AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ NEPRIKLAUSOMUS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUS ATRANKOS

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, adresas: Ryšininkų g. 11 LT-91116, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.vanduo.lt (toliau – Bendrovė):

1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės stebėtojų tarybos narius:

1.1. vieno kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą;

1.2. vieno kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą.

1.3. vieno kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą.

1.4.vieno kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė srityje, vietą.

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11 LT-91116, Klaipėda. Darbo laikas: I-IV 7.30 - 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00 - 12.30 val.), V - 7.30 - 14.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.30 val.);

2.2. elektroniniu paštu info@vanduo.lt, nurodant laiško dalyką „Stebėtojų tarybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Ryšininkų g. 11 LT-91116, Klaipėda.

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomus narius:

4 (ketverių) metų kadencija.

5. Kandidatai į nepriklausomus stebėtojų tarybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į nepriklausomus stebėtojų tarybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Klaipėdos miesto savivaldybės, kuri yra Bendrovės, į kurios stebėtojų tarybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatai į nepriklausomus stebėtojų tarybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatas į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą:

7.1.1. turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis arba aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas;

7.1.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

7.1.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.1.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.2. kandidatas į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą:

7.2.1. turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;

7.2.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

7.2.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.2.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.3. kandidatas į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą:

7.3.1. turėti kompetenciją teisės srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens teisininko, struktūrinio padalinio teisės srities vadovu patirtis arba aukštasis teisės srities išsilavinimas.

7.3.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.3.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.4. kandidatas į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją vandentvarkos srityje, vietą:

7.4.1. turėti žinių ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė srityje. Šią kompetenciją patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su aktualios ūkio šakos sritimi;

7.4.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.4.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo stebėtojų tarybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

1. Kandidatai prašyme privalo nurodyti į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 1.1-1.3 papunkčiuose kandidatuoja.

2. Jei kandidatas pretenduoja dalyvauti atrankoje į kelias nepriklausomo stebėtojų tarybos nario vietas šioje Bendrovėje, jis turi pateikti atskirus prašymus kiekvienai nepriklausomo stebėtojų tarybos  nario vietai.

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Bendrovei 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. kovo 20 d.

10. Bendrovės kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Airida Rudytė, el. p. info@vanduo.lt, tel. 8 46 466 171;

2) pavaduojantis asmuo Indrė Beržanskienė, el. p. indre.berzanskiene@vanduo.lt, tel. 8 46 466 171.

11. Kita informacija:

Prieš skiriant kandidatą į Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, bus tikrinamas jo atitikimas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytiems kriterijams, Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 447, nustatyta tvarka.

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo stebėtojų tarybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

svetainiu kurimas