ES finansuojami projektai (2004-2006 m.)

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2004-2006 m.)

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę

Projektas „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdoje" Nr. 2004/LT/16/C/PE/005

Projektas „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdoje" Nr. 2004/LT/16/C/PE/005 įgyvendinamas Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone.

Pagal Europos Komisijos 2005-03-15 Sprendimą CCI 2004 LT 16 C PE 005 šio projekto vertė 75,1 mln. Lt, iš kurių Sanglaudos fondo lėšos sudaro 47,3 mln. Lt (63 %), Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos - 11,3 mln. Lt (15 %) ir 16,5 mln.Lt (22 %) galutinio paramos gavėjo AB „Klaipėdos vanduo" lėšos.

Šis projektas, kurio dalį finansuoja Europos Sąjunga, padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Sąjungos piliečių.

Šio projekto tikslai:

 • pasiekti, kad vandens tvarkymo sistema Klaipėdoje, Gargžduose ir Priekulėje atitiktų ES reikalavimus ir prisidėti prie integruoto vandens valdymo Nemuno žemupio baseine, remiantis Bendrosios vandens politikos direktyvos rekomenduojamu požiūriu;
 • iki 2010 metų gyventojų prijungimą prie vandentiekio tinklų Gargžduose ir Priekulėje padidintintii 90 %;
 • iki 2010 metų gyventojų prijungimą prie nuotekų tinklų Gargžduose padidinti iki 80%, Priekulėje - iki 90%;
 • pilnai modernizuoti dumblo tvarkymo įrangą Klaipėdos vandens valymo įrenginiuose;
 • iki 2010 metų sumažinti nuotekų infiltracijos lygį Gargžduose apie 20%.

EK Sprendime nustatyti penki priežiūros rodikliai:

 • naujų nuotekų tinklų ilgis -                                        49,4-53,7 km
 • naujų geriamo vandens tinklų ilgis -                         30,1-33,1 km
 • rekonstruojamų nuotekų tinklų ilgis -                        11,2-11,6 km
 • siurblinių skaičius -                                                    12 vnt.
 • dumblo tvarkymo įranga -                                         1 vnt.

Galimybė įgyvendinti šį svarbų didelės apimties projektą atsirado tada, kai 2005-03-15 Europos Komisija priėmė sprendimą skirti paramą iš Sanglaudos fondo projektui „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdoje" Nr.2004/LT/16/C/PE/005.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m.

Vykdant šį projektą buvo rekonstruota 8 km Klaipėdos miesto nuotekų slėginė linija - nepatikimi gelžbetoniniai vamzdžiai pakeisti 1000 mm skersmens kaliojo ketaus vamzdžiais. Atlikta rekonstrukcija užtikrins nuotekų transportavimo patikimumą, iki minimumo sumažins avarijų ir aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis grėsmę. Darbus atliko UAB „Hidrostatyba".

Modernizuojant dumblo apdorojimo ir tvarkymo įrenginius Klaipėdos nuotekų valykloje įrengti du dumblo pūdytuvai, įrengta dumblo pūdymo metu susidarančių biodujų tvarkymo įranga, atlikta techninės įrangos pastato, katilinės, biodujų kompresorinės rekonstrukcija, įrengti biodujas naudojantys elektros kogeneratoriai, pastatytos naujos perdirbto dumblo saugojimo aikštelės. Atlikta modernizacija padės išvengti nemalonaus dumblo kvapo, sumažinti susidarančio dumblo kiekį, o dumblo pūdymo metu susidarančias dujas panaudoti energijos gamybai. Šį projektą įgyvendino partneriai UAB „Hidrostatyba" ir WTE Wassertechnic GmbH.

Vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Gargžduose pastatyta 18 km vandentiekio ir 27 km nuotekų tinklų, įrengtos 3 nuotekų siurblinės, rekonstruoti 3,5 km blogiausios techninės būklės nuotekų tinklų. Atlikus šiuos darbus Gargždų gyventojų prisijungimą prie geriamo vandens tinklų leis padidinti nuo 80% iki 90 %, o prisijungimą prie nuotekų tinklų - nuo 63% iki 80%. Rangos darbus Gargžduose vykdė UAB Hidrostatyba".

Priekulės miestelyje pastatyta 12 km vandentiekio 14 km nuotekų tinklų bei 9 nuotekų siurblinės, taip pat nutiesta 10 km slėginė nuotekų linija Priekulės miestelyje susidarančioms nuotekoms transportuoti į Klaipėdos nuotekų valymo įrenginius. Įgyvendinus šį projektą Priekulės gyventojų prisijungimą prie geriamo vandens tinklų leis padidinti nuo 51% iki 90%, o prisijungimą prie nuotekų tinklų - nuo 0% iki 90%. Be to, bus sudaryta galimybė nuotekas valyti. Rangovai šiuose projektuose buvo UAB „KRS", UAB Inkomsta", UAB "Klaipėdos keliai".

Viso projekto įgyvendinimo metu techninę priežiūrą vykdė ir paramą teikė UAB „Sweco Lietuva".

Įgyvendinto projekto vertė 114,7 mln. Lt, iš kurios 47,3 mln. Lt skyrė ES Sanglaudos fondas, 46,0 mln. Lt - LR valstybės biudžetas, 23,7 mln. Lt - AB „Klaipėdos vanduo", 5,8 mln.Lt Klaipėdos rajono savivaldybė.

2010-11-30 įvykdyta paskutinė tinklų plėtros sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Priekulės seniūnijoje Klaipėdos rajone, V dalis", kurią įgyvendinus pasiekti pagrindiniai projekto priežiūros rodikliai.

Projektas „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdoje" Nr. 2004/LT/16/C/PE/005 leis pagerinti pamario regiono ekologinę būklę, gyventojų gyvenimo kokybę.

 

Sutartis„Dumblo valymo ir valdymo įrengimai Klaipėdos nuotekų valymo įrenginiuose" (Nr.V/2006/K44)

Vertė (be PVM) - 44.048,5 tūkst.Lt.
Darbų pradžia:  2007m. sausio mėn., darbų pabaiga:  2009m. liepos m.
Rangovas: UAB "Hidrostatyba" pagal jungtinės veiklos sutartį su WTE Wassertechnik GmbH.

Darbų aprašymas - Rangovas atliko:

 • Techninį ir darbo projektą dumblo utilizavimo įrenginiams;
 • Visų reikiamų įrengimų tiekimą bei sumontavimą;
 • Esamų dumblo įrenginių modernizavimo ir rekonstravimo darbus bei naujų grandžių statybą;
 • Bandymo ir paleidimo-derinimo darbus;
 • Personalo mokymo ir instruktavimo darbus.

Dumblo ūkio įrenginiai utilizuoja iki 400 m³/d tankinto dumblo. Išgautos dujos naudojamos elektros energijos gamybai.
Sutarties įgyvendinimas - objektas užbaigtas
Atlikti visi statybiniai ir technologiniai darbai.

 

Sutartis „Klaipėdos miesto nuotekų slėginės linijos rekonstrukcija" (Nr. V/2005/K18)

Bendra atliktų darbų vertė (be PVM) - 15.064,7 tūkst.Lt.
Darbų pradžia: 2005m. lapkričio mėn., darbų pabaiga: 2008m. vasario mėn.
Rangovas: Jungtinės veiklos dalyvis UAB "Hidrostatyba"/ UAB "Grundolita".
Darbų aprašymas: Rangovas atliko nuotekų slėginės linijos rekonstrukciją (linijos ilgis 7952m).
Sutarties įgyvendinimas - objektas užbaigtas

 

„Gargždų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir plėtra „

Vertė (be PVM) -28,257,7 tūkst.Lt.
Darbų pradžia: 2007m. gegužės mėn., darbų pabaiga: 2009m. liepos mėn..
Rangovas: UAB "Hidrostatyba".
Darbų aprašymas: rangovas paklojo ir rekonstravo 48,69 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatė 3 nuotekų siurblines.
Sutarties įgyvendinimas - objektas užbaigtas

 

Sutartis „Priekulės slėginės linijos ir pagrindinės nuotekų siurblinės statyba"( Nr.D6243 )

Vertė (be PVM) -2.174,2 tūkst.Lt.
Darbų pradžia: 2007m. sausio mėn., darbų pabaiga: 2009m. sausio mėn.
Rangovas: UAB "KRS".
Darbų aprašymas: Rangovas paklojo 10,2 km slėginės nuotekynės nuo pagrindinės nuotekų siurblinės Priekulėje iki Klaipėdos m. nuotekų valyklos; pastatė pagrindinę Priekulės nuotekų siurblinę Klaipėdos gatvėje, Priekulėje.
Sutarties įgyvendinimas - objektas užbaigtas.

 

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Priekulės seniūnijoje Klaipėdos rajone"

Vertė (be PVM) -22.602,8 tūkst.Lt.
Darbų pradžia: 2008m. sausio mėn., darbų pabaiga: 2009m. liepos mėn.
Rangovai: UAB "KRS" ir UAB „Inkomsta"
Darbų aprašymas: Rangovai paklojo 24,19 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatė 8 nuotekų siurblines.

 

Techninė parama ir techninė priežiūra įgyvendinant Klaipėdos vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą

2005 m. lapkričio mėn. buvo pasirašyta paslaugų sutartis Nr. 2005/22/A/P/LT "Techninė parama ir techninė priežiūra įgyvendinant Klaipėdos vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą" su paramos teikėju UAB "SWECO LIETUVA". Sutarties trukmė - 45 mėnesiai.

 

Sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Priekulės seniūnijoje Klaipėdos rajone, V dalis"

2009-11-04 buvo pasirašyta rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Priekulės seniūnijoje Klaipėdos rajone, V dalis". Įvykdžius šią sutartį pasiekti pagrindiniai projekto priežiūros rodikliai.
Darbus vykdė rangovas UAB „Klaipėdos keliai".
Įvykdytos sutarties vertė - 454,0 tūkst. Lt. (be PVM).
Vykdant šią sutartį buvo nutiesta 1095,72 m naujų nuotekų tinklų bei 1061,39 m naujų vandentiekio tinklų, kurie buvo klojami lygiagrečiai su statomais nuotekų tinklais.
Sutartis įvykdyta, išduotas 2010-11-30 statybos užbaigimo aktas Nr. DSU-851.
Informacija apie prisijungimo galimybes teikiama AB „Klaipėdos vanduo" techniniame skyriuje, tel. 466156, 466155.
Statybos techninę priežiūrą vykdė VšĮ "Projektų vadybos grupė", tel. 390785

svetainiu kurimas