Padaliniai

Apie įmonę  Struktūra  Padaliniai

AB „Klaipėdos vanduo" organizaciją sudaro šie pagrindiniai padaliniai:

GERIAMOJO VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

  • Atlieka geriamojo, paviršinio, gręžinių vandens fizikinius, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus.

NUOTEKŲ TYRIMO LABORATORIJA

  • Atlieka nuotekų, paviršinio, gruntinio vandens, dumblo grunto ir dugno nuosėdų tyrimus.

 

GAMYBOS DIREKTORIUS
  • Užtikrina bendrovės informacinių, automatinio valdymo, ryšių ir apsaugos sistemų funkcionalumą, aprūpinimą elektros, šilumine energija, transportu, medžiagomis, Vykdo vandens ruošimo ir tiekimo, nuotekų surinkimo ir transportavimo sistemų, valyklų valdymą, kontrolės ir matavimo prietaisų metrologinę priežiūrą Organizuoja įrengimų, vandentiekio, nuotekų tinklų aptarnavimo, remonto darbus.

VANDENS DEPARTAMENTAS

  • Užtikrina geriamojo vandens, atitinkančio higienos normų reikalavimus, gamybą, patiekimą į tinklus iki vartotojų, bei geriamojo vandens kontrolę vykstant technologiniam procesui.

NUOTEKŲ DEPARTAMENTAS

  • Užtikrina nuotekų surinkimą nuotekų siurblinėse, jų transportavimą iki nuotekų valyklos ir nuotekų išvalymą iki nustatytų reikalavimų nuotekų valykloje, kontroliuoja į centralizuotus nuotekų tinklus išleidžiamų, į nuotekų valyklą atitekėjusių, bei išleidžiamų po valymo nuotekų užterštumą. Vykdo nuotėkų tinklų avarijų likvidavimą, priežiūros, remonto darbus;  atlieka nuotekų tinklų diagnostiką; atlieka tinklų defektaciją, statybos remonto darbų, statomų objektų techninę priežiūrą.

PLĖTROS DEPARTAMENTAS

  • Formuoja vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ir įrenginių vystymo (plėtros) techninę politiką; pagal stebėsenos duomenis kaupia informaciją apie tinklų ir įrenginių funkcionavimą ir jų būklę; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas, organizuojant bendrovei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių statybą, tiesimą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą;

PARDAVIMŲ DEEPARTAMENTAS

  • Sudaro sutartis su klientais; vykdo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei kitų bendrovės teikiamų paslaugų apskaitą bei kontrolę, teikia sąskaitas abonentams ir vartotojams už suteiktas paslaugas, išieško skolas; eksploatuoja ir įrengia vandens apskaitos prietaisus.

FINANSŲ DEPARTAMENTAS

  • Vykdo įmonės veiklos mokestinę bei finansinę apskaitą, atitinkančią LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; ruošia bendrovės veiklos planus; planuoja ir organizuoja viešųjų pirkimų procedūras.

TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

  • Atstovauja bendrovei teisėsaugos ir kitose institucijose, formuoja ir įgyvendina bendrovės personalo politiką, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe priežiūrą, kontrolę; organizuoja ūkio tarnybai priskirtų pastatų, patalpų bei teritorijų ūkinį aptarnavimą, priežiūrą ir apsaugą.

TINKLŲ DEPARTAMENTAS

  • Eksploatuoja  ir prižiūri geriamojo vandens tinklus. Vykdo vandentiekio tinklų remonto ir avarijų likvidavimo darbus. Užtikrina nuotekų surinkimą nuotekų siurblinėse ir  jų transportavimą iki nuotekų valyklų. Vykdo nuotekų tinklų priežiūros, remonto ir avarijų likvidavimą darbus;  atlieka nuotekų tinklų diagnostiką ir defektaciją.

svetainiu kurimas