Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2011-01-17

Dėl geriamojo vandens ir nuoteku tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo

Dėl geriamojo vandens ir nuoteku tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo

Informuojame, kad 2001-01-13 "Valstybės žiniose" paskelbtas LR aplinkos ministro įsakymas "Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.D1-629 "Dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (2011 m. sausio 5 d., įsakymo Nr.D1-19, VZ 5-173).

LVTA direktorius Vaidotas Ramonas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 m. GRUODŽIO 29 d. ĮSAKYMO Nr. D1-629 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2011 m. sausio 5 d. Nr. D1-19
Vilnius

P a k e i č i u Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 19-742):


1. Įrašau 9.5 punkte po oficialaus paskelbimo šaltinio „Žin., 2006, Nr. 59-2103" oficialaus paskelbimo šaltinį „2007, Nr. 110-4522".


2. Išdėstau 14 punktą taip:

„14. Visi atsiskaitymui naudojami geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai turi būti metrologiškai patikrinti ir atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966), Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 (Žin., 2009, Nr. 44-1736), ir Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451), nuostatas."

3. Papildau nauju 16¹ punktu:

„16¹. Vandens tiekėjui patikrinimo metu nustačius, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisas įrengtas abonento (vartotojo) patalpose ar bendrojo naudojimo patalpose yra sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista geriamojo vandens apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie geriamojo vandens apskaitos prietaiso, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės vandens apskaitos prietaiso sparnuotei stabdyti norint sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis (apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas) ir apie šiuos pažeidimus nebuvo informuotas vandens tiekėjas (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.), abonento (vartotojo) sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą. Tokiu būdu sunaudoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas už ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį iki minėtų pažeidimų nustatymo. Pašalinus pažeidimus, vandens kiekis neperskaičiuojamas."

4. Papildau nauju 16² punktu:

„16². Jeigu abonento (vartotojo) patalpose neįrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas arba jeigu geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl abonento (vartotojo) kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir abonentas (vartotojas) informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) vandens tiekėją apie šį gedimą, sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas, o abonentams (išskyrus vartotojus) - pagal paskutinių dviejų mėnesių geriamojo vandens suvartojimo vidurkį."

5. Papildau nauju 163 punktu:

„163. Vandens tiekėjui patikrinimo metu nustačius, kad atidaryta priešgaisrinė sklendė, nuplėšta plomba ant apvedamosios linijos ar ventilio ir esant šiems pažeidimams buvo naudojamas geriamasis vanduo iš priešgaisrinio hidranto, abonentas atsiskaito už sunaudoto geriamojo vandens kiekį, nustatytą vandens tiekėjo, vadovaujantis Taisyklių 23 punkto nuostatomis. Tiekėjas turi pagrįsti abonento sunaudoto geriamojo vandens kiekį."

6. Papildau nauju 17¹ punktu:

„171. Jeigu vandens tiekėjas negali patekti į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas patikrinti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir jų eksploatacijos sąlygas, techninę būklę, atlikti metrologinę patikrą, juos įrengti ar pakeisti, patikrinti vandentiekio įvado ir (arba) nuotekų išvado techninę būklę (toliau - atlikti tam tikrus veiksmus), abonento (vartotojo) adresu išsiunčiamas registruotas laiškas su motyvuotu raštu. Šiuo raštu abonento (vartotojo) prašoma per 30 kalendorinių dienų nuo registruoto laiško gavimo dienos informuoti (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) apie jam tinkamą laiką nuo 8 iki 20 val., kuomet vandens tiekėjas galėtų atlikti tam tikrus veiksmus. Taip pat abonentas (vartotojas) informuojamas, kad per 30 kalendorinių dienų nuo registruoto laiško gavimo dienos neinformavus vandens tiekėjo apie jam tinkamą laiką įleisti vandens tiekėjo atstovą į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas ir (arba) atsisakius įleisti vandens tiekėjo atstovą, pateikusį vandens tiekėjo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir vandens tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti tam tikrus veiksmus, nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią abonentas (vartotojas) informavo, kad atsisako įleisti vandens tiekėją atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena praėjus registruotame laiške nurodytam terminui) geriamojo vandens sunaudojimas bus skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas, abonentams (išskyrus vartotojus) skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą. Vartotojams ir abonentams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu sunaudoto geriamojo vandens kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai. Abonentams (vartotojams) apskaičiuotas geriamojo vandens kiekis, patikrinus geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, neperskaičiuojamas."

7. Papildau nauju 17² punktu:

„17². Vandens tiekėjas patikrinimo metu nustatęs, kad fizinis arba juridinis asmuo savavališkai prijungė savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos ir (ar) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros ir naudojo geriamąjį vandenį, surašo vandens tiekėjo nustatytos formos aktą ir informuoja savivaldybių vykdomąsias institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2591 straipsnį. Fizinio ar juridinio asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu viso įvado skersmeniu per visą savavališko prijungimo laikotarpį. Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, fizinio ar juridinio asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau per ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį."

8. Papildau nauju 17³ punktu:

„17³. Vandens tiekėjas patikrinimo metu nustatęs, kad fizinis arba juridinis asmuo savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos ir (ar) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir šalino nuotekas, surašo vandens tiekėjo nustatytos formos aktą ir informuoja savivaldybių vykdomąsias institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2591 straipsnį. Fizinio ar juridinio asmens pašalintų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, laikotarpiu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos. Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, fizinio ar juridinio asmens pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau per ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį."
9. Papildau nauju 174 punktu:

„174. Sunaudoto geriamojo vandens ir pašalintų nuotekų kiekis nustatomas pagal Taisyklių 161, 172 ir 173 punktus tik įsiteisėjus teismo nutarimui skirti administracinę nuobaudą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 straipsnį."
10. Papildau nauju 22¹ punktu:

„22¹. Daugiabučio namo savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendro naudojimo objektų administratorius paskirsto daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti už daugiabučio namo bendroms reikmėms patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą vadovaudamasis apskaitos prietaiso rodmenimis, o jei jie neįrengti, vadovaudamasis Taisyklių 22 punkto nuostatomis."

11. Įrašau 27 punkte po oficialaus paskelbimo šaltinio „Žin., 2004, Nr. 98-3658" oficialaus paskelbimo šaltinį „2008, Nr. 124-4736".

Aplinkos ministras                                                                                                                        Gediminas Kazlauskas

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2010 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (4)-SD-1042

svetainiu kurimas