Išleidžiamų ir vežamų nuotekų kontrolė

Verslui  Išleidžiamų ir vežamų nuotekų kontrolė

 

ABONENTŲ IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ KONTROLĖS, SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMOS TARŠOS APMOKESTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis abonentų išleidžiamų nuotekų kontrolės, su nuotekomis išleidžiamos taršos apmokestinimo ir atsakingų asmenų skyrimo tvarkos aprašas(toliau – Tvarka) reglamentuoja abonentų išleidžiamų ir atvežamų nuotekų laboratorinės kontrolės vykdymo bei padidėjusios, specifinės ir viršnorminės (viršsutartinės) taršos apmokestinimo tvarką.

 

II.   Pagrindinės sąvokos

2.   Apraše naudojamos sąvokos:

Abonentas – fizinis ar juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens atstovybė ar filialas, įregistruotas Lietuvos Respublikoje, sudaręs su Vandens tiekėju sutartį dėl nuotekų šalinimo ir tvarkymo paslaugų teikimo (toliau – Sutartis) arba prisijungęs savo nuotekų šalinimo įrenginius prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja Vandens tiekėjas.

Nuotekosorganizuotai (naudojant nuotekų surinkimo/šalinimo sistemas) šalinamas buityje, ūkinėje ar gamybinėje veikloje panaudotas užterštas vanduo. Prie nuotekų priskiriamas ir kitas į nuotakyną ar kitus nuotekų tvarkymo sistemos elementus patenkantis vanduo (infiltracinis, kritulių, naudojamas nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimui ar pan.).

Gamybinės nuotekos – dėl gamybos ar kitos komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų, prekybos centrų ar pan.) susidarančios nuotekos.

Nuotekų tvarkymas – nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas.

Nuotekų tvarkymo infrastruktūra – nuotekoms tvarkyti skirtų statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas (vamzdynai, šuliniai, siurblinės, nuotekų valymo įrenginiai ir kiti objektai).

Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina – vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų metodika suskaičiuota ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka patvirtinta 1 m3 nuotekų valymo paslaugų kaina už bazinės taršos nuotekų išleidimą į veiklos vykdytojo eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą.

Bazinė tarša – ribinė didžiausia medžiagos koncentracija, atitinkanti didžiausią leistiną buitinių nuotekų užterštumą. Bazinės taršos elementų koncentracijos: biocheminis deguonies suvartojimas BDS7 – 350 mgO2/l, skendinčios medžiagos (SM) –350 mg/l; bendrasis azotas (BN) – 50 mg/l, bendrasis fosforas (BP) –10 mg/l, ChDS/BDS7 santykis ≤ 3.

Padidėjusi nuotekų tarša – nuotekų tarša, kai taršos elementų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose yra didesnė už bazinę.

Padidinta nuotekų valymo kaina – kiekvienam konkrečiam abonentui, atsižvelgiant į tinklus išleidžiamų jo nuotekų užterštumą,  suskaičiuota nuotekų valymo paslaugų kaina susidedanti iš nustatytos nuotekų valymo paslaugų kainos dalies ir nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą, kuri skaičiuojama vadovaujantis Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr.O3-217.

Specifinė tarša – su nuotekomis į veiklos vykdytojo eksploatuojamą nuotakyną išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurioms bazinė tarša, vadovaujantis šiuo aprašu, nebuvo nustatyta ir kurios viršija Nuotekų tvarkymo reglamento (toliau – Reglamento), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522), 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką.

Nedeklaruota tarša – Sutartyje nedeklaruota  tarša, kai išleidžiamose nuotekose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija Reglamento 2 priede pateiktas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą bei Reglamento 1 priede pateiktas DLK į gamtinę aplinką.

Viršnorminė (viršsutartinė) tarša – Sutartyje deklaruotos nuotekų taršos elementų koncentracijų viršijimas ir išleidimas į nuotekų surinkimo sistemą.

Vandens tiekėjas – juridinis asmuo, naudojantis arba valdantis objektą (taršos / nuotekų šaltinį) ir pagal teisės aktus turintis teisę spręsti objekto eksploatavimo ir techninio funkcionavimo klausimus bei atsakantis už objekto daromą poveikį aplinkai (pvz., už iš objekto išleidžiamą taršą). Apraše Vandens tiekėju identifikuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti įmonė.

Mokestinis laikotarpis – LR Mokesčio už Aplinkos teršimą įstatymu reglamentuotas mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis.

III. Abonentų išleidžiamų gamybinių nuotekų kontrolės ORGANIZAVIMAS

3.   Laboratorinė nuotekų kontrolė vykdoma įmonėse, kurios užsiima gamybine veikla ir išleidžia 5 ir daugiau m3/parą gamybinių nuotekų arba jo išleidžiamų nuotekų taršos koncentracija viršija bazinę. Įmonės, kurios atveža nuotekas asenizacinėmis mašinomis gali būti kontroliuojamos pasirinktinai. Kontrolė organizuojamai vadovaujantis Nuotekų, paviršinio vandens ir dumblo mėginių ėmimo tvarka (aktualia redakcija).

4.   Abonentas, išleidžiantis ir/ar atvežantis nuotekas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ir tvarkymo sutartyje su  Vandens tiekėju deklaruoja nuotekų taršos elementų koncentracijas ir kiekius, išleidžiamus į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

5.   Abonentai, kurie išleidžia ir/ar atveža nuotekas su padidėjusia nuotekų tarša, derina šios taršos elementų koncentracijų dydį su bendrovės ekologu. Gavus ekologo pritarimą, šios koncentracijos įtraukiamos į sutartį su abonentu.

6.   Apie abonentų sutartyse deklaruojamas ar keičiamas teršiančiųjų medžiagų koncentracijų, kurias derina ekologas, dydžius klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas nuolat informuoja (teikdamas sutarties kopiją)  nuotekų tyrimo laboratorijos vedėją.

7.   Klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas naujų abonentų  (pramonės įmonės objektų) sutarčių bei nuotekų analizių paėmimo schemų kopijas ir darbuotojų, kurie atsakingi už nuotekų mėginių ėmimą, sąrašus teikia nuotekų tyrimo laboratorijos vedėjui.

8.   Nuotekų tyrimo laboratorija kontroliuoja faktinius teršiančiųjų medžiagų parametrus.

9.   Nuotekų mėginiai imami sutartyse su abonentais suderintose nuotekų mėginių paėmimo vietose, kurias Klaipėdos mieste nustato   nuotekų tinklų tarnybos vadovas, Klaipėdos rajone- meistras pagal priskirtą tinklų eksploatavimo vietą arba atvežamų nuotekų priėmimo vietą.

10. Į miesto nuotekų valymo įrenginius atitekančiose nuotekose nustačius požymius neįprastos taršos, galinčios sutrikdyti valymo įrenginių darbą, nuotekų valyklos vyr.technologas ir nuotekų tyrimų laboratorijos vedėjas organizuoja operatyvų nuotekų teršėjų nustatymą ir neplaninės laboratorinės kontrolės  vykdymą.

11. Paimtų nuotekų mėginių tyrimai atliekami per 8 (aštuonias) kalendorines dienas. Bendrąsias atliktų laboratorinių tyrimų suvestines per vieną darbo dieną po tyrimo atlikimo apskaitos skyriaus viršininkui teikia nuotekų tyrimo laboratorijos  vedėjas.

12. Apie tyrimų metu nustatytą su nuotekomis išleidžiamų teršiančiųjų medžiagų koncentracijų viršijimą abonentas informuojamas per dvi darbo dienas po rezultato gavimo faksimiliniu pranešimu  ir  raštu. Atsakingas apskaitos skyriaus viršininkas.

 

IV. Padidėjusios, specifinės ir viršnorminės (viršsutartinės) taršos APMOKESTINIMAS

13. Kai abonento išleidžiamos ar atvežamos nuotekos neviršija teisės aktais patvirtintų bazinių taršos elementų koncentracijų ir leidžiamų didžiausių leistinų koncentracijų (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, už nuotekų valymą mokama nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina.

14. Kai abonentas sutartyje su Vandens tiekėju deklaruoja didesnį nuotekų užterštumą nei bazinės taršos elementų koncentracijos, nuotekų valymo kaina apskaičiuojama taikant padidintas nuotekų valymo kainas, nustatytas vadovaujantis 2011-07-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašu Nr.O3-217.

15. Sutartyje deklaruotos specifinės taršos: sunkiųjų metalų, riebalų, sulfidų, sintetinių veikliųjų paviršiaus medžiagų (detergentų), naftos angliavandenilių ir kitų specifinės taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina abonento eksploatuojamam išleistuvui (-ams) skaičiuojama pagal LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus, indeksuojamus LR Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, taikant mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientą stacionariems taršos šaltiniams. Kas mėnesį apskaičiuojant mokestį už specifinę taršą mokestinio laikotarpio eigoje, taikomas paskutinis (praėjusio mokestinio laikotarpio) LR Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas  mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Pasibaigus LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo reglamentuojamam mokestiniam laikotarpiui, kai yra paskelbtas  mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio  pabaigos, abonentams mokestis už padidėjusią nuotekų taršą perskaičiuojamas išrašant koreguojančias PVM sąskaitas faktūras.

16. Abonentui išleidus ar atvežus nuotekas, kuriose teršiančių medžiagų koncentracijos viršija sutartyje nustatytas sutartines išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas ir/arba teršiančios medžiagos nenumatytos sutartyje, bet jų koncentracijos viršija bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, abonentui skaičiuojama padidėjusios ir (ar) specifinės taršos nuotekų valymo kaina pagal tyrimo metu nustatytas teršiančių medžiagų koncentracijas už kiekvieną viršytą taršos elementą. Šiuo atveju laikoma, kad abonentas tokios koncentracijos nuotekas leido ar vežė visą laikotarpį nuo šį faktą patvirtinusio nuotekų mėginio paėmimo dienos (įskaitytinai) iki kito, šį faktą paneigusio, nuotekų mėginio paėmimo dienos. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal ataskaitinio mėnesio išleistą vidutinį paros nuotekų kiekį, padauginus jį iš dienų, per kurias, buvo tiekiamos padidėjusios ir (ar) specifinės taršos nuotekos, skaičiaus. (vežimo atveju- pagal atvežtų nuotekų kiekį).

17. Abonento prašymu atlikus pakartotinį nuotekų tyrimą ir nustačius pakartotinį sutartyje deklaruotų išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijų viršijimą ir/arba nustačius teršiančias medžiagas nenumatytas sutartyje, kurių koncentracijos viršija bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, abonentui padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kaina skaičiuojama pagal pakartotinio tyrimo rezultatus už laikotarpį nuo pakartotinio mėginio paėmimo dienos (įskaitytinai) iki kito nuotekų tyrimo, kurį atlieka Vandens tiekėjas savo iniciatyva arba abonentui prašant, dienos. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis.

18. Kai abonento išleidžiamų ar atvežamų nuotekų ChDS ir BDS7 santykis didesnis už 3, nuotekų valymo kainos dalis pagal BDS7 didinama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr.O3-217 patvirtinto tvarkos aprašo „Dėl nuotekų kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo“  V skyriuje nustatyta tvarka.

19. Kai abonentas pašalina ankstesniais tyrimų rezultatais nustatytos viršijančios taršos priežastis, pakartotinis nuotekų mėginys yra imamas 16,20,21, 22 ir 23 punktuose nustatytais atvejais yra imamas kaip įmanoma greičiau, atsižvelgiant į laboratorijos galimybes, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.  Jei abonentas turi įsiskolinimų Vandens tiekėjui, tai nuotekų mėginys imamas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo abonento atlikto išankstinio apmokėjimo už pakartotinį nuotekų tyrimą.

 

V. ABONENTUI TAIKOMOS BAUDOS UŽ NUOTEKŲ SU PADIDĖJUSIĄ IR SPECIFINĘ TARŠĄ IŠLEIDIMO AR ATVEŽIMO PAŽEIDIMUS

20. Abonentui, išleidus ar atvežus nuotekas, kurių teršiančių medžiagų užterštumo koncentracijos yra nedeklaruotos sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą iki 10 kartų, abonentas privalo Vandens tiekėjui sumokėti 100% vidutinės vieno mėnesio nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei deklaruoti sutartines išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

21. Abonentui, išleidus ar atvežus nuotekas, kurių bent viena taršos elemento koncentracija 10 (dešimt) ir daugiau kartų viršija sutartyje deklaruotas (o jei sutartyje taršos elementas nedeklaruotas- tai bazines ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą), abonentas privalo Vandens tiekėjui sumokėti 100% vidutinės 2 (dviejų) mėnesių nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos), padaugintos  iš 2 (dviejų)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei deklaruoti sutartines išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

22. Abonentui sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės išleistose ar atvežtose nuotekose viršijus Sutartyje deklaruotas teršiančių medžiagų bet kurio elemento koncentracijas iki 2(dviejų) kartų imtinai arba  nedeklaruotas sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą iki 2(dviejų) kartų imtinai, abonentas privalo Vandens tiekėjui sumokėti 100% vidutinės 1 (vieno) mėnesio nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei deklaruoti sutartines išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

23. Abonentui sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės išleistose ar atvežtose nuotekose viršijus Sutartyje deklaruotas teršiančių medžiagų bet kurio elemento koncentracijas arba  nedeklaruotas sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą nuo 2(dviejų) iki 10 (dešimt) kartų, abonentas privalo Vandens tiekėjui sumokėti 100% vidutinės 2 (dviejų) mėnesių nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos), padaugintai  iš 2 (dviejų)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei deklaruoti sutartines išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

 

Priedas:

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMAS DĖL NUOTEKŲ VALYMO KAINOS UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SPECIFINĘ TARŠĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


svetainiu kurimas