ES finansuojami projektai (2007-2013 m.)

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2007-2013 m.)

2012-12-27

Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba

VALSTYBĖS PROJEKTAS „KLAIPĖDOS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA " NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-027

 

Projekto „Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba" Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-027 finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2009-12-24.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 27,5 mln. Lt. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 24,75 mln. Lt, iš kurių 22,15 mln. Lt sudarys ES fondų lėšos ir 2,6 mln. Lt - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo" - Projektui įgyvendinti įsipareigojo skirti 2,75 mln. Lt.

Šio projekto įgyvendinimo tikslas - sumažinti dumblo kiekį, panaikinti dumblo kvapą, stabilizuoti dumblą, sumažinti grunto ir požeminio vandens taršą. Įgyvendinant šį tikslą, numatoma sukurti nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Klaipėdoje, kurie apdoros nuotekų dumblą.

2013-12-02 užbaigti rangos sutarties „Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba" darbai ir pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas.

Įgyvendinant projektą „Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Nr.VP3.1-AM-01-V-01-027, iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto  ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšomis, pastatyta juostinio tipo dumblo džiovykla kartu su energijos tiekimo/gamybos bloku ir sausinto dumblo priėmimo punktu, oro valymo įrenginiais bei dumblo talpykla. Džiovykloje dumblas džiovinamas karštu oru. Šio projekto metu taip pat įdiegta nauja pirminio dumblo apdorojimo, dumblo sausinimo, smėlio plovimo technologinė įranga, nešmenų presas. Pastatyti statiniai atitinka higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Visos sistemos stebimos ir valdomos procesų valdymo sistema (SCADA). Proceso valdymo ir stebėjimo sistema, gaisrinė ir apsauginė signalizacija yra integruota į esamą nuotekų valyklos dispečerizacijos sistemą.

Projektą „Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Nr.VP3.1-AM-01-V-01-027 įgyvendino jungtinės veiklos partneriai Meyer & John GmbH & Co. KG ir SH+E GmbH“, techninę priežiūrą vykdė VšĮ „Projektų vadybos grupė“, projekto Užsakovas ir Vykdytojas AB „Klaipėdos vanduo“.

Faktinė projekto vertė 21.6 mln. Lt, iš kurių Sanglaudos fondo lėšos sudarė 17,4 mln. Lt, LR valstybės biudžeto lėšos - 2,0 mln. Lt ir AB „Klaipėdos vanduo“ – 2,2 mln. Lt.

Įgyvendinus šį projektą, Klaipėdos  nuotekų valyklos dumblo tvarkymo sistema apima baigtinį dumblo utilizavimo procesą – dumblo kiekio sumažinimą, jo saugų sukaupimą, blogų kvapų panaikinimą, biodujų efektyvų panaudojimą.

Projektas atitinka Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje LR Vyriausybės 2003-09-11 nutarimu Nr. 1160 numatytą aplinkos kokybės vidutinės trukmės tikslo „Tinkamai naudojant valstybės, savivaldybių, privačias ir ES struktūrinių fondų lėšas pasiekti, kad Lietuva vykdytų ES direktyvose nustatytus vandens naudojimo ir apsaugos reikalavimus, o vandens ūkis būtų ekonomiškai efektyvus" 5 uždavinį „sumažinti perpus, palyginti su 2000 metais, ne visai išvalytų nuotekų kiekį", kadangi projektas yra skirtas džiovinimo sistemos, kuri leis džiovinti nuotekų dumblą, statybai. Toks džiovintas dumblas yra visiškai išvalytas ir gali būti naudojamas žemės ūkyje arba sudeginamas.

Šis įgyvendintas projektas padės sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 

svetainiu kurimas