Nuotekų kokybės tyrimai

Apie įmonę  Veiklos sritys  Nuotekų valymas  Nuotekų kokybės tyrimai

 

Nuotekų tyrimo laboratorija turi leidimą „Atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus".

Lentelėje pateikti nustatomi parametrai ir normatyviniai dokumentai, pagal kuriuos atliekami tyrimai.

Eil.  Nr.

Rodiklis

Normatyvinis dokumentas, pagal kurį atliktas tyrimas

 

 

Nuotekoms

Paviršiniams vandenims

Dumblui, gruntui, dirvožemiui

1

Temperatūra, 0C

UM*, 7 psl.

UM*, 7 psl.

 

2

Spalva

LST EN ISO 7887:2012, A metodas

LST EN ISO 7887:2012, A metodas

 

3

Reakcija pH

LST EN ISO 10523:2012

LST EN ISO 10523:2012

LST EN 15933:2012

4

Savitasis elektros laidis, mS/cm

LST EN 27888:2002

LST EN 27888:2002

 

5

Skaidrumas, cm

UM*, 9 psl.

UM*, 9 psl.

 

6

Skendinčios medž., mg/l

LAND 46-2007

LAND 46-2007

 

7

Ištirpęs deguonis, mg/lO2

LST EN ISO 5814:2012

LST EN ISO 5814:2012

 

8

Permanganatinė oksid., mg/lO2

UM*, 73-76 psl.

UM*, 73-76 psl.

 

9

BDS7, mg/lO2

LAND 47-1:2007

LAND 47-1:2007

 

 

BDS7, mg/lO2

LAND 47-2:2007

LAND 47-2:2007

 

10

ChDS, mg/lO2

ISO 15705:2002

ISO 15705:2002

 

11

Amonio azotas, mg/l

LAND 38-2000

LAND 38-2000

 

12

Kjeldalio azotas, mg/l

LAND 84-2006

 

LST EN 13342:2002

13

Nitritų azotas, mg/l

LST EN ISO 13395-2000

LST EN ISO 13395-2000

 

14

Nitratų azotas, mg/l

LST EN ISO 13395-2000

LST EN ISO 13395-2000

 

15

Bendrasis azotas, mg/l

LAND 84-2006 ir LST EN ISO 13395-2000

 

 

 

Bendrasis azotas, mg/l

LAND 59-2003

LAND 59-2003

 

16

Sulfatai, mg/l

UM*, 50-52 psl.

UM*, 50-52 psl.

 

17

Chloridai, mg/l

LAND 63-2004

LAND 63-2004

 

18

Fosfatų fosforas, mg/l

LAND 58-2003

LAND 58-2003

 

19

Bendrasis fosforas, mg/l

LAND 58-2003

LAND 58-2003

LAND 78-2006

20

Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai), mg/l

LST EN 903:2000

LST EN 903:2000

 

21

Cinkas, mg/l

LST ISO 8288:2002, A metodas

LST ISO 8288:2002, A metodas

LST CEN/TS 16188:2012

22

Varis, mg/l

LST ISO 8288:2002, A metodas

LST ISO 8288:2002, A metodas

LST CEN/TS 16188:2012

 

Varis, mg/l

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST CEN/TS 16172:2013

23

Bendras chromas, mg/l

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST CEN/TS 16172:2013

24

Nikelis, mg/l

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST CEN/TS 16172:2013

25

Kadmis, mg/l

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST CEN/TS 16172:2013

26

Švinas, mg/l

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST EN ISO 15586:2004, išskyrus B priedą

LST CEN/TS 16172:2013

27

Gyvsidabris, mg/l

LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6 skyrių

LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6 skyrių

LST CEN/TS 16175-1:2013

28

Naftos angliavandenilių indeksas       C10-C40, mg/l

LAND 61-2003

LAND 61-2003

LAND 89-2010

29

Riebalai, mg/l

UM*, 188-189 psl.

UM*, 188-189 psl.

 

30

Sausa medž., %

 

 

LST EN 15934:2012, A metodas

31

Organinė medž., %

 

 

LST EN 15935:2012

* UM - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Vilnius, 1994

 

Laboratorija vykdo nuotekų, paviršinio vandens, dumblo, grunto ir dirvožemio  laboratorinę kontrolę:

Laboratorija atlieka tyrimus:

a) numatytus „ Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programoje“;

b) vadovaujantis „Klaipėdos nuotekų valyklos technologinio proceso kontrolės reglamentu“;

c) vadovaujantis „Klaipėdos rajono nuotekų valyklų technologinio proceso kontrolės reglamentu“ (14 rajono nuotekų valyklų);

d) avarijų ar kitais nenumatytais atvejais;

e) ima mėginius ir atlieka tyrimus pramonės įmonių nuotekų išleidžiamų į nuotakyną,

f) taip pat teikia nuotekų, paviršinio, gruntinio vandens,  dumblo, grunto, dugno nuosėdų laboratorinių tyrimų paslaugas (komerciniai tyrimai).

2018 metais ištirti 6355 mėginiai, nustatytas 31801 parametras

Tirta mėginių:

Mėginių kiekis

Nustatyta parametrų

Nuotekų valykla, Gargždai

1078

8385

Abonentai

707

5039

Komerciniai tyrimai

1792

7593

Kuršių marios

27

256

Lietaus nuotekos, avarijos, įvairūs

247

2088

Atvežamos nuotekos, skystos atliekos

211

979

Rajono vandenys

506

2526

Dumblo

1787

4935

viso nustatyta parametrų

 

31801

Viso tirta mėginių

6355

 

 

2018 metais tirti 6355 mėginiai

 

You need to upgrade your Flash Player
-->

2018 metais nustatyti 31801 parametrai

You need to upgrade your Flash Player

 

Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtintame „Nuotekų tvarkymo reglamente“ nurodoma, kad pradėti naują veiklą (arba keisti esamą), dėl kurios su nuotekomis būtų išleidžiamos prioritetinės pavojingos ir/arba 2 priedo A dalyje nurodytos pavojingos medžiagos, draudžiama, o esamas šių medžiagų išleidimas turi būti mažinamas ir palaipsniui nutrauktas. Tačiau įmonių išleidžiamose nuotekose randama gyvsidabrio, kuris yra prioritetinė pavojinga medžiaga. Nėra ir išleidžiamo kiekio mažėjimo tendencijos.

svetainiu kurimas