ES finansuojami projektai (2007-2013 m.)

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2007-2013 m.)

2012-12-27

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose

VALSTYBĖS PROJEKTO „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA GARGŽDUOSE" NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-002 ĮGYVENDINIMAS

2009-12-15 pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose" Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-002 finansavimo ir administravimo sutartis.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 4,6 mln.Lt. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 3,7 mln. Lt, iš kurių 3,3 mln. Lt sudarys ES fondų lėšos ir 0,4 mln. Lt - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto partneris Projektui įgyvendinti įsipareigojo skirti 0,9 mln. Lt.

Šio projekto įgyvendinimo tikslas - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą) bei užtikrinti efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą. Įgyvendinant šį tikslą, numatoma finansuoti vandentiekio tinklų plėtrą tik tiesiant šiuos tinklus lygiagrečiai su nuotekų surinkimo sistemų plėtra bei vykdyti vandens gerinimo įrenginių statybą ir rekonstrukciją.

Projektas apima Gargždų miesto vandentvarkos ir nuotekų infrastruktūros plėtrą. Projekte numatoma statyti naujus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus 22 atskirose Gargždų miesto vietose - gatvėse, skersgatviuose ir aklagatviuose, iš viso bus nutiesta 3,788 km naujų vandentiekio tinklų ir 4,993 km naujų nuotekų tinklų, prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos 5 metų bėgyje po projekto įgyvendinimo prijungiant 500 naujų vartotojų (prie vandentiekio tinklų prisijungs 175 namai, prie nuotekų šalinimo tinklų - 216 namų).

Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis - 18 mėnesių, pradžia 2009 m., pabaiga -2011 m. Numatoma, kad nauji nuotekų ir vandentiekio tinklai bus pradėti eksploatuoti 2011 m. Projektą įgyvendins ir už projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą bus atsakinga savivaldybės kontroliuojama įmonė AB „Klaipėdos vanduo".

Projekto tikslas yra užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Gargždų mieste, už šio tikslo pasiekimą atsakinga AB "Klaipėdos vanduo", valdanti Gargždų miesto centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ūkį. Projektas yra tęstinis - AB "Klaipėdos vanduo" jau įgyvendino 2 projektus, susijusius su geriamojo vandens ir nuotekų rekonstravimu ir plėtra Gargžduose - tai projektai "Gargždų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir plėtra (I dalis)" ir "Gargždų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir plėtra (II dalis)". Paminėtų projektų vykdymo metu AB "Klaipėdos vanduo" Gargždų mieste paklojo apie 39 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Įvykdžius Gargždų tinklų plėtros projektus, buvo pagerintos gyventojų buitinės sąlygos, sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio tinklų iki 80 proc. ir nuotekų tinklų iki 90 proc. Gargždų gyventojų.

Šis Projektas atitinka:

  • savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 patvirtintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos nuostatas ir LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakyme Nr.D1-351 numatytas priemones. Projektas prisideda prie minėtos strategijos 27 punkte nurodytų kriterijų pasiekimo, kuomet statant naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus didinamas viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumas bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, o rekonstruojant vandenvietę didinama viešai tiekiamo geriamojo vandens atitiktis saugos ir kokybės reikalavimams;

Šiame projekte projekto vykdytojas yra AB „Klaipėdos vanduo", partneris - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Projekto finansavimo pradžia-2009-12-15, pabaiga-2012-10-15.

 

ĮVYKDYTA RANGOS SUTARTIS

2009-12-04 pasirašyta valstybės projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje" Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-003 rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose"

  • Darbus vykdė rangovas UAB „Hidrostatyba".
  • Darbų trukmė - 18 mėnesių.
  • Pranešimų apie defektus laikas - 12 mėn.
  • Projekto užsakovas ir vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".
  • Projekto vertė - 4,8 mln.Lt.

Vykdant šį projektą nutiesta  5022 m naujų nuotekų tinklų bei  3919 m naujų vandentiekio tinklų, kurie buvo klojami lygiagrečiai su statomais nuotekų tinklais.

Statybos darbai užbaigti: 2011-07-20 pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1420 bei deklaracija apie statybos užbaigimą.

Informacija apie techninį darbo projektą ir prisijungimo galimybes teikiama AB „Klaipėdos vanduo" techniniame skyriuje, tel. 466156, 466155

Statybos techninę priežiūrą vykdo VšĮ "Projektų vadybos grupė", tel. 390785

Šio projekto įgyvendinimo tikslas - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą) bei užtikrinti efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą.

PROJEKTO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas pagal 2009-12-16 pasirašytą paslaugų sutartį teikia VšĮ "Projektų vadybos grupė".

svetainiu kurimas