Naujienos

Skelbiama Audito komiteto nepriklausomo nario atranka

2024 02 09


AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) skelbia atranką į Audito komiteto nepriklausomo nario poziciją. Audito komiteto veikia kaip patariamasis Bendrovės Valdybos organas vidaus kontrolės ir veiklos rizikų valdymo srityse.
 
Pagrindinės komiteto funkcijos yra:
 • Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo ir auditų atlikimo procesų priežiūra, Bendrovės auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimas;
 • Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, taip pat veiklos procesų veiksmingumo priežiūra.
Kaip patariamojo Bendrovės veiklos priežiūrą vykdančio organo, Audito komiteto pagrindinis uždavinys – didinti Valdybos darbo Bendrovės finansų priežiūros srityje efektyvumą, padėti užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami nešališkai ir juos tinkamai apsvarsčius.
 
Reikalavimai kandidatams:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • Per pastaruosius 5 (penkerius) metus Kandidatas negali būti atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 • Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant Kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • Turi nebūti aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 skirsnyje, dėl kurių Kandidatas negali dirbti valstybės valdomos bendrovės vadovu ar būti Kolegialaus organo nariu;
 • Kandidatu negali būti svarstomas asmuo, kuriam neišnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiką;
 • Kandidatu negali būti svarstomas asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 (penkerius) metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo;
 • Kandidatas turi atitikti specialiuosius reikalavimus (Priedas. Specialieji reikalavimai), kuriuos savo sprendimu nustato atranką inicijuojantis subjektas – Valdyba.
 
Kandidatuojant reikia pateikti:
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Motyvacinį laišką;
 • Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
 • Aukštojo išsilavinimo diplomų kopijas;
 • Pasirašytą Kandidato Interesų deklaraciją (1 Priedas);
 • Pasirašytą Kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (2 Priedas);
 • Pasirašytą Kandidato Nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (3 Priedas).
 
Nepriklausomam Audito komiteto nariui nustatomas fiksuotas atlygis eurais kalendorinių metų ketvirčiui, kurio dydis 876,15 Eur (prieš mokesčius), komiteto pirmininko atlyginimas kalendorinių metų ketvirčiui sudaro 1095,19 Eur (prieš mokesčius). Atlygis nustatomas vadovaujantis Klaipėdos miesto mero 2023 m. gruodžio 12 d. potvarkiu Nr. M-812.
 
 
Dokumentus teikti galima iki 2024 m. vasario 23 d. (imtinai) pateikiant juos elektroninio pašto adresu info@vanduo.lt  nuoroda „Audito komiteto narys“ nurodant kompetencijos sritį. Kontaktinis telefonas pasiteiravimui +370 645 55480.