Vidutinis vandens suvartojimas

Informuojame, kad nuo 2024 m. vasario 1 d. bus taikoma:

  1. vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį – 3,08 m3/gyventojui;
  2. vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo karšto geriamojo vandens kiekis per mėnesį – 0,95 m3/gyventojui.
Vidutinio aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymas
Jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už Vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas Vartotojas atsiskaito pagal vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
Kai nustatoma, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl Vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir Vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) Vandens tiekėją apie šį gedimą, sunaudoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) nuotekų kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nustatomas pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
Atsisakius įleisti Vandens tiekėjo įgaliotą atstovą, pateikusį Vandens tiekėjo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir Vandens tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią Vartotojas informavo, kad atsisako įleisti Vandens tiekėjo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) Vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai. Atlikus tam tikrus veiksmus, taip apskaičiuotas suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis yra neperskaičiuojamas.
Girdomojo vandens reikmės normos bei vartojamo vandens normos sodinių ir gėlynų laistymui lieka galioti.

Girdomojo vandens reikmės normos:

Eil.Nr.

Vandens vartotojas

Vandens norma (l/parai)

1

Žirgas arba arklys

45

2

Žindanti kumelė

50

3

Kumelys (virš 1,5 m)

40

4

Kumeliukas (iki 1,5 m)

27

5

Melžiama karvė

60

6

Bulius arba mėsinė karvė

45

7

Buliukas arba telyčaitė ( iki 2 metų)

18

8

Veršelis (iki 6 mėn.)

12

9

Paršavedė su paršiukais

42

10

Paršavedė be paršiukų arba kuilys

17,5

11

Bekoninė kiaulė arba meitelis

10,5

12

Atjunkintas paršiukas

3,5

13

Avis arba ožka

7

14

Ėriukas arba ožiukas

4,2

15

Šuo arba lapė

5

16

Triušis

2,1

17

Sabalas arba audinė

2,1

18

Žąsis arba antis

1,4

19

Kalakutas

1

20

Višta

0,7

21

Viščiukas

0,3

Sodinių ir gėlynų laistymui vartojamo vandens normos

Eil. Nr.

Paskirtis

Mato vnt.

Vandens norma (l/parai)

1.

Vaismedžių laistymas

10,0

2.

Gėlynų laistymas

5,0

3.

Žolynų laistymas

4,0

4.

Lauko daržovių laistymas

4,0

5.

Sodinukų priežiūra gruntiniuose pavasariniuose šiltnamiuose ir inspektuose

6,0

6.

Taip pat,  stelažiniuose šiltnamiuose

6,0

7.

Sodinukų priežiūra gruntiniuose žiemos  šiltnamiuose

15,0

PATVIRTINTA:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-22 sprendimu Nr.T11-78 "Dėl vandens suvartojimo normų nustatymo" bei Klaipėdos miesto 2013-04-25 sprendimu Nr.T2-103 .“Dėl girdomojo vandens reikmės bei sodinimas ir gėlynams laistyti vartojamo vandens normų patvirtinimo“.