Kaip tapti klientuNorintiems įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus Klaipėdos mieste
 • Jums reikia kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo“ Ryšininkų g. 11, Klaipėda ir gauti prisijungimo sąlygas: prašymas su nuosavybės dokumentais priimamas sekretoriate (201 kab.), prašymus galima siųsti el. paštu technika@vanduo.lt, prisijungimo sąlygas rengia techninis skyrius, tel. (8 46) 220 220 kab. Prašymo išduoti prisijungimo salygas forma ir pavyzdys.
 • Gavus iš AB „Klaipėdos vanduo“ projektavimo prisijungimo sąlygas, kreiptis į atestuotą projektavimo organizaciją dėl projekto paruošimo pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus;
 • Bendrovei paruoštą projektą derinimui pateikti el. paštu: projektai@vanduo.lt Informuojame, kad projektų derinimo klausimais telefonu konsultuojame darbo dienomis antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 13:00 iki 16:00 val. Kitu metu konsultacija teikiama siunčiant klausimus elektroniniu paštu projektai@vanduo.lt
 • Gauti leidimą statybai (kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, Liepų g. 11, Klaipėda).
 • Kreiptis į atestuotą statybinę organizaciją dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbų ir atlikti statybos darbus pagal projektinę dokumentaciją.
Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

I. Jums reikia gauti leidimą prijungti tinklus prie veikiančių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal projektą ir prisijungimo sąlygų reikalavimus (informacija tel. (8 46) 39 72 93, 46 61 46, Ryšininkų g. 11, 103 kab.).

Reikalinga pateikti:

 • Laisvos formos prašymą prijungti naują objektą  prie veikiančių vandentiekio tinklų;
 • Jame nurodoma numatomo prijungimo prie veikiančių vandentiekio tinklų data, adresas, prisijungimo sąlygų numeris, projekto suderinimo data bei numeris. Šį prašymą tvirtina Infrastruktūros skyriaus projektų valdymo grupės inžinierius (siųsti el. paštu: projektai@vanduo.lt).
 • Inžinerinių tinklų projektą su Infrastruktūros statybos skyriaus projektų valdymo grupės inžinieriaus derinimu.

II. Kreiptis į vandentiekio tinklų tarnybos vadovą (tel. (8 46) 39 70 13, Šilutės pl. 49, 305 kab.) dėl darbų priėmimo.

Naujų vandentiekio tinklų statybos priėmimas

Vandentiekio tinklų tarnybos vadovas pagal tinklų statytojo (užsakovo) arba jo įgalioto Rangovo pateiktą techninį darbo projektą, geodezinę nuotrauką bei kadastrinių matavimų bylą atlieka naujų (suremontuotų arba rekonstruotų) tinklų priėmimą.

Priėmimas vykdomas pagal STR 1.11.01:2002.

Vandentiekio tinklų tikrinimas vietoje
Statytojas (užsakovas), statydamas vandentiekio tinklus bei įrenginius, privalo kviesti vandentiekio tinklų vadovą arba su vadovo žinia vandentiekio tinklų meistrą šių darbų etapui priimti:
 • Vamzdyno montavimui paruoštos tranšėjos dugno priėmimui;
 • Sumontuoto ir neužpilto gruntu vamzdyno priėmimui;
 • Prijungimui prie veikiančių lauko vandentiekio tinklų;
 • Vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
 • Vandentiekio vamzdyno dezinfekavimo - plovimo priėmimui;
 • Gaisrinių hidrantų priėmimui.
Jei tinklai netinkami naudoti, tinklų statytojui pateikiamas laisvos formos atliktų darbų defektinis aktas.
Vandentiekio tinklų įrenginių priėmimo naudojimui tikslas yra patikrinti jų atitikimą projektams, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir aplinkos apsaugos reikalavimams, galimybes saugiai naudoti vandentiekio tinklus bei įrenginius, užtikrinti tiekiamo vandens kokybę. Vandentiekio tinklų techninei, sanitarinei būklei užtikrinti vandentiekio tinklų vadovas, iš statytojo priimdamas naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio tinklus, įrenginius, vadovaujasi „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka. STR 1.11.01.2002".
Jei vandentiekio tinklo statybos darbai atlikti ir atitinka STR 1.11.01.2002" reikalavimus, vandentiekio tinklų tarnybos vadovas pateikia:
darbo pažymą apie vandentiekio sistemos tinkamumą eksploatacijai pateikiama techniniam skyriui.
III. Kreiptis į vandentiekio tinklų tarnybos vadovą tel. (8 46) 39 70 13, Šilutės pl. 49, 305 kab. dėl darbų priėmimo.
Naujų nuotekų tinklų statybos priėmimas
Naujų nuotekų tinklų statybos priėmimą ir tinklų tikrinimą vietoje atlieka nuotekų tinklų tarnybos vadovas pagal STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (pakeitimas Nr.D1-19, 2004-01-14d.) ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reglamentuose nustatytą tvarką.
Vidinę naujų tinklų apžiūrą – TV diagnostiką – vykdo inžinierius. Vamzdžiai filmavimo kamera apžiūrimi iš vidaus, medžiaga įrašoma į vaizdajuostę, daromos vamzdynų defektų nuotraukos, nustatomas nuolydis. Atlikus vidinę tinklų apžiūrą, inžinierius TV stebėjimų duomenis paruošia įtrukti į GISą ir pateikia Techniniam skyriui, o TV diagnostikos ataskaitos ir medžiaga pateikiami nuotekų tinklų tarnybos vadovui.
Jei tinklai naudoti netinkami, vadovas tinklų statytojui pateikia laisvos formos atliktų darbų defektinį aktą.
Jei pastatyti tinklai tinkami naudoti ir visa techninė dokumentacija sutvarkyta, vadovas Techniniam skyriui pateikia darbo pažymą apie buitinių nuotekų ir (ar) lietaus nuotekų sistemos tinkamumą eksploatacijai ir suderintą mėginių paėmimo vietos schemą.
IV. Įteisinti tinklų ir įrenginių nuosavybę VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filiale, Baltijos pr./ Minijos g. 123/123.
V. Gauti pažymą apie linijinių inžinerinių statinių - vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų – statybos užbaigimą (tel. (8 46) 46 61 56, Ryšininkų g. 11, 218 kab.).
Reikalingi dokumentai:
 • Projektas, suderintas su AB „Klaipėdos vanduo“;
 • Statybos leidimas;
 • Raštiškas sutikimas iš gatvės tinklo savininko dėl prisijungimo (jei gatvės tinklo savininkas ne AB „Klaipėdos vanduo“);
 • Naujai klotų ar rekonstruotų požeminių komunikacijų geodezinė kontrolinė nuotrauka ir jų skaitmeninis variantas (CD);
 • Tinklų kadastrinė byla;
 • Hidraulinio išbandymo aktas;
 • Tinklų praplovimo aktas;
 • Geriamojo vandens mėginio tyrimų protokolas;
 • Vandens mėginio mikrobiologinio tyrimo protokolas;
 • Vandentiekio tinklų tarnybos vadovo darbo pažyma;
 • Nuotekų tinklų tarnybos vadovės darbo pažyma;
 • Apskaitos prietaisų skyriaus meistro darbo pažyma.
VI. Sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo-pardavimo sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“, tel. (8 46) 46 61 46, Ryšininkų g. 11, 103 kab. (reikia registruotis eilių reguliavimo sistemoje).
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui Juridinio asmens atstovas turi pateikti:
 • Prašymą sudaryti sutartį (pildomas vietoje);
 • Pažymą apie linijinių inžinerinių statinių - vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų statybos - užbaigimą (naujam objektui);
 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • Patalpų nuosavybės dokumento kopiją arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);
 • Jei Juridinis asmuo išleidžia nuotekas su padidintomis taršos elementų koncentracijomis, jis derina teršiančių komponentų dydį su bendrovės ekologu (informacija tel. (8 46) 46 61 35, Ryšininkų g. 11, 220 kab.).
 • Mėginių paėmimo schemą Abonentas derina su Tinklų departamento specialistais (tel. (8 46) 39 70 12, Šilutės pl. 49, 309 kab.).
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui privataus gyvenamojo namo savininkas turi pateikti:
 • Prašymą sudaryti sutartį (pildoma vietoje);
 • Pažymą apie linijinių inžinerinių statinių – vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų – statybos užbaigimą (naujam objektui);
 • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 • Patalpų nuosavybės dokumentą;
 • Apskaitos prietaisų rodmenis.
Savavališkas prisijungimas

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015  m.  spalio 15 d. įsakymu Nr.D1-744  „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles ir vėlesnius jų pakeitimus:
Asmenys, savavališkai prijungę nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 straipsnį.
Savavališku prijungimu prie geriamojo vandens  tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikomi šie atvejai:
 • geriamojo vandens naudojimo įrenginių ar geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar  kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo  išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;
 • nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar  kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo  išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;
 • jei fizinis arba juridinis asmuo nedalyvaujant geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui  nuėmė atsiskaitomąjį geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą arba jį perkėlė į kitą vietą, arba jį pakeitė, arba  nutraukė apsaugos plombas nuo apskaitos prietaiso.
Per savavališkai įrengtą įvadą vanduo netiekiamas, ir šį įvadą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atjungia. Per savavališkai prijungtą nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atjungia. Savavališkai prijungto įvado ir (arba) nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.
Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, surašęs geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie esant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašo administracinių nusižengimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsnius.
Asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu įvado skersmeniu per visą savavališko prijungimo laikotarpį, pagal formulę:
Q =πD2/4×v×l, kur
Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kub. metrai parą;
π – pi, matematinė konstanta –3,14;
D – vamzdyno diametras, metrai;
v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;
l – pažeidimo laikotarpis, sekundės.
Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį.
Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, surašęs geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie esant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašo administracinių nusižengimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsnius.
Asmens pašalintų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, laikotarpiu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos, pagal formulę:
Q =πD2×0,65/4×v×l, kur
Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kub. metrai parą;
π – pi, matematinė konstanta –3,14;
D – vamzdyno diametras, metrai;
v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;
l – pažeidimo laikotarpis, sekundės.
Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau ne per ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį.
Telefonas pasiteiravimui: (8-46) 220 220

 

Pagrindinių veiksmų atmintinė kaip tapti AB "Klaipėdos vanduo" abonentu
1. Gauti prisijungimo sąlygas iš AB „Klaipėdos vanduo“ (tel. (8 46) 46 61 56) (Prašymo išduoti prisijungimo sąlygas forma ir pavyzdys);
2. Kreiptis į atestuotą projektavimo organizaciją dėl projekto paruošimo pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus;
3. Bendrovei paruoštą projektą derinimui pateikti el. paštu: projektai@vanduo.lt
4. Gauti statybą leidžiantį dokumentą arba supaprastintiems projektams – raštišką savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimą;
5. Kreiptis į atestuotą statybinę organizaciją dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų klojimo darbų pagal projektinę dokumentaciją;
6. Gauti leidimą prijungti tinklus prie veikiančių centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus bei projekto sprendinius. Prašymą siųsti el. paštu: projektai@vanduo.lt
7. Gauti pažymas apie linijinių inžinerinių statinių – vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų statybos – užbaigimą (tel. (8 46) 46 61 56);
8. Įteisinti tinklų ir įrenginių nuosavybę VĮ „Registrų centras“;
9. Sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo - pardavimo sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“.
Veiksmai, pasikeitus gyvenamojo būsto savininkui

Pasikeitus gyvenamojo būsto savininkui, naujasis būsto savininkas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui turi pateikti šiuos dokumentus:

 

Laisvos arba nustatytos formos prašymą (prašymo forma MS WORD formate atsisiuntimui);

Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją (jei kreipiasi įgaliotas asmuo – ir įgaliojimo kopiją);

Patalpų nuosavybės dokumento kopiją;

Vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu gyvenamųjų patalpų savininku aktą.

Dokumentus galima siųsti el. paštu rodmenys@vanduo.ltinfo@vanduo.lt arba paštu, adresu Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda.