Nuotekų kontrolės tvarkos aprašas

ABONENTŲ IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ KONTROLĖS, SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMOS TARŠOS APMOKESTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PATVIRTINTA:
AB “Klaipėdos vanduo”
Generalinio direktoriaus
2018 m. kovo 19  d. įsakymu
Nr.2018/V-ADM.07-105

ABONENTŲ IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ KONTROLĖS, SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMOS TARŠOS APMOKESTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šis abonentų išleidžiamų nuotekų kontrolės, su nuotekomis išleidžiamos taršos apmokestinimo ir atsakingų asmenų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja abonentų išleidžiamų ir atvežamų nuotekų laboratorinės kontrolės vykdymo bei padidėjusios, savitosios, taršos elementų koncentracijų, kurios negali būti  viršytos dėl nuotekų  tvarkymo infrastruktūros galimybių ir viršnorminės (viršsutartinės) nuotekų taršos nuotekų tvarkymo apmokestinimo tvarką.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2. Apraše naudojamos sąvokos:

Abonentas – fizinis ar juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens atstovybė ar filialas, įregistruotas Lietuvos Respublikoje, sudaręs su vandens tiekėju sutartį dėl nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo arba prisijungęs savo nuotekų šalinimo įrenginius prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas

Nuotekos  buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas vanduo, taip pat kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai, išskyrus vandenį iš žaliųjų plotų, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenų) vanduo, kurį asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išleidžia į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar kitaip arba atiduoda tvarkyti.

Gamybinės nuotekos – dėl gamybos ar kitos komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų, prekybos centrų ar pan.) susidarančios nuotekos.

Nuotekų tvarkymas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas nuotekų surinkimas, laikymas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas.

Nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdomas abonentų ir (ar) vartotojų nuotekų tvarkymas pagal sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, nuotekų tvarkymas pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas, kai abonentų ar vartotojų nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas ar paviršinių nuotekų tvarkytojas.

Nuotekų tvarkymo infrastruktūra - statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina – vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų metodika suskaičiuota ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka patvirtinta 1 m3 nuotekų valymo paslaugų kaina už bazinės taršos nuotekų išleidimą į veiklos vykdytojo eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą.

Bazinė tarša – ribinė didžiausia medžiagos koncentracija, atitinkanti didžiausią leistiną buitinių nuotekų užterštumą. Bazinės taršos elementų koncentracijos: biocheminis deguonies suvartojimas BDS7 – 350 mgO2/l, skendinčios medžiagos (SM) –350 mg/l; bendrasis azotas (BN) – 50 mg/l, bendrasis fosforas (BP) –10 mg/l,. 

Padidėjusi nuotekų tarša – nuotekų tarša, kai taršos elementų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose yra didesnė už bazinę.

 Nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą – konkretiems abonentams apskaičiuota papildoma kaina už nuotekų valymą, kai abonentų nuotekų teršalų koncentracijos yra didesnės už nustatytas bazines koncentracijas ir (ar) kurių sudėtyje yra savitosios nuotekų taršos komponentų.

Savitoji nuotekų tarša – teršiančių medžiagų, kurių bazinė koncentracija, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo nustatyta ir kurių koncentracija viršija Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas ribines koncentracijas medžiagų, išleidžiamų į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuotekų surinkimo sistemą, ir didžiausias leidžiamas koncentracijas medžiagų, išleidžiamų į gamtinę aplinką, buvimas į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose.

Neleidžiama tarša – Sutartyje nenustatyta  tarša, kai išleidžiamose nuotekose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija Reglamento 2 priede pateiktas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą bei Reglamento 1 priede pateiktas DLK į gamtinę aplinką.

Viršnorminė (viršsutartinė) tarša – Sutartyje  nustatytos leidžiamos nuotekų taršos elementų koncentracijų viršijimas ir išleidimas į nuotekų surinkimo sistemą. 

Vandens tiekėjas – juridinis asmuo, naudojantis arba valdantis objektą (taršos / nuotekų šaltinį) ir pagal teisės aktus turintis teisę spręsti objekto eksploatavimo ir techninio funkcionavimo klausimus bei atsakantis už objekto daromą poveikį aplinkai (pvz., už iš objekto išleidžiamą taršą). Apraše Vandens tiekėju identifikuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti įmonė. 

Atsiskaitymo terminas – sutartyje nurodytas laikotarpis, per kurį abonentas ir (ar) vartotojas nuotekų tvarkytojui turi sumokėti už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Ataskaitinis laikotarpis  abonento, vartotojo su nuotekų tvarkytoju sudarytoje nuotekų tvarkymo viešojoje sutartyje nurodytas laikotarpis arba kada abonentas ar vartotojas buvo prijungęs savo nuotekų (įskaitant paviršinių nuotekų) išleidimo komunikacijas prie nuotekų tvarkytojo naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros nurodytas laikotarpis, už kurį apskaičiuojamas abonentui suteiktos nuotekų tvarkymo paslaugos ir mokėtina suma.

Mokestinis laikotarpis – LR Mokesčio už Aplinkos teršimą įstatymu reglamentuotas mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis.

III. ABONENTŲ IŠLEIDŽIAMŲ GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

 1. Laboratorinė nuotekų kontrolė vykdoma įmonėse, kurios užsiima gamybine veikla ir išleidžia 5 ir daugiau m3/parą gamybinių nuotekų arba išleidžiamų nuotekų taršos elementų koncentracijos viršija bazinę taršą arba išleidžiamos nuotekos viršija užterštumą, kuris negali  būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo  infrastruktūros galimybių. Įmonės, kurios atveža nuotekas asenizacinėmis mašinomis gali būti kontroliuojamos pasirinktinai. Kontrolė organizuojama vadovaujantis Nuotekų, paviršinio vandens ir dumblo mėginių ėmimo tvarka (aktualia redakcija). 
 2. Abonentas, išleidžiantis ir/ar atvežantis nuotekas,  nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartyje su Vandens tiekėju nustato leidžiamas nuotekų taršos elementų koncentracijas ir kiekius, išleidžiamus į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
 3. Abonentai, kurie išleidžia ir/ar atveža nuotekas su padidėjusia ir savitąja nuotekų tarša, derina šios taršos elementų koncentracijų dydį su bendrovės ekologu. Gavus ekologo pritarimą, šios koncentracijos įtraukiamos į sutartį su abonentu.
 4. Apie abonentų sutartyse nustatomas ar keičiamas leidžiamas teršiančiųjų medžiagų koncentracijų, kurias derina ekologas, dydžius klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas nuolat informuoja (teikdamas sutarties kopiją)  nuotekų tyrimo laboratorijos vedėją ir nuotekų vežėjų sutarčių kopijas pateikia Klaipėdos nuotekų valyklos viršininkui.    
 5. Klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas naujų abonentų  (pramonės įmonės objektų)  nuotekų mėginių paėmimo schemų kopijas ir darbuotojų, kurie atsakingi už dalyvavimą imant nuotekų mėginius, sąrašus teikia nuotekų tyrimo laboratorijos vedėjui. 
 6. Nuotekų tyrimo laboratorija kontroliuoja faktinį nuotekų užterštumą. 
 7. Nuotekų mėginiai imami sutartyse su abonentais suderintose nuotekų mėginių paėmimo vietose, kurias Klaipėdos mieste nustato   nuotekų tinklų tarnybos vadovas, Klaipėdos rajone - meistras pagal priskirtą nuotekų  tinklų eksploatavimo vietą arba atvežamų nuotekų priėmimo vietą.
 8. Į nuotekų valymo įrenginius atitekančiose nuotekose, nustačius požymius neįprastos taršos, galinčios sutrikdyti valymo įrenginių darbą, nuotekų valyklų technologai, nuotekų tinklų darbuotojai ir nuotekų tyrimų laboratorijos vedėjas organizuoja operatyvų nuotekų teršėjų nustatymą ir neplaninės laboratorinės kontrolės  vykdymą. 
 9. Paimtų nuotekų mėginių tyrimai atliekami per 8 (aštuonias) kalendorines dienas. Bendrąsias atliktų laboratorinių tyrimų suvestines per vieną darbo dieną po tyrimo atlikimo apskaitos skyriaus viršininkui teikia nuotekų tyrimo laboratorijos  vedėjas.
 10. Apie tyrimų metu nustatytą su nuotekomis išleidžiamų teršiančiųjų medžiagų koncentracijų viršijimą abonentas informuojamas apskaitos skyriaus viršininko kitą darbo dieną po rezultato gavimo faksimiliniu pranešimu  ir  raštu. .
 11. Abonentas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas sutartyje nustatytas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytas abonentui leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, nurodytomis sutartyje, kreipiasi į geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją dėl pakartotinio nuotekų mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo. Už pakartotinį nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimo atlikimą sumoka abonentas. Pakartotinai nuotekų mėginiai paimami arba pradedami imti per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo. Laikotarpis, kai viršijamas sutartyje nustatytas abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, skaičiuojamas nuo mėginio, nustačiusio, kad jis viršytas, paėmimo datos iki mėginio, kai sutartyje nustatytas abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršijamas, paėmimo datos.
 12. Abonentui atsisakius dalyvauti paimant mėginius, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų  tvarkytojas turi teisę paimti abonento nuotekų mėginius nedalyvaujant abonentui ar jo atstovui. Tokiu atveju surašomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas, kurį geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pasirašo ir kuriame pažymi, kad abonentas dalyvauti atsisakė. Vienas akto egzempliorius atitenka geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kitas – abonentui.

IV. PADIDĖJUSIOS, SAVITOSIOS IR VIRŠNORMINĖS (VIRŠSUTARTINĖS) TARŠOS APMOKESTINIMAS

 1. Kai abonento išleidžiamos ar atvežamos nuotekos neviršija teisės aktais patvirtintų bazinių taršos elementų koncentracijų ir leidžiamų didžiausių leistinų koncentracijų (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, už nuotekų valymą mokama nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina.
 2. Kai abonentas sutartyje su Vandens tiekėju nustato didesnį leidžiamą nuotekų užterštumą nei bazinės taršos elementų koncentracijos, nuotekų valymo kaina apskaičiuojama taikant padidintas nuotekų valymo kainas, nustatytas vadovaujantis 2015-11-20 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu Nr.O3-217 (aktuali redakcija). 
 3. Sutartyje nustatytos savitosios taršos: sunkiųjų metalų, riebalų, sulfatų, anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (detergentų), naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina abonento eksploatuojamam išleistuvui (-ams) skaičiuojama pagal LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus, indeksuojamus LR Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, taikant mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientą stacionariems taršos šaltiniams. Kas mėnesį apskaičiuojant mokestį už savitąją taršą mokestinio laikotarpio eigoje, taikomas paskutinis (praėjusio mokestinio laikotarpio) LR Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas  mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Pasibaigus LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo reglamentuojamam mokestiniam laikotarpiui, kai yra paskelbtas  mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio  pabaigos, abonentams mokestis už padidėjusią nuotekų taršą perskaičiuojamas išrašant koreguojančias PVM sąskaitas faktūras.
 4. Abonentui išleidus ar atvežus nuotekas, kuriose teršiančių medžiagų koncentracijos viršija sutartyje nustatytas leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas ir/arba teršiančios medžiagos nenumatytos sutartyje, bet jų koncentracijos viršija bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, abonentui skaičiuojama padidėjusios ir (ar) savitosios taršos nuotekų valymo kaina pagal tyrimo metu nustatytas teršiančių medžiagų koncentracijas už kiekvieną viršytą taršos elementą. Šiuo atveju laikoma, kad abonentas tokios koncentracijos nuotekas leido ar vežė visą laikotarpį nuo šį faktą patvirtinusio nuotekų mėginio paėmimo dienos (įskaitytinai) iki kito, šį faktą paneigusio, nuotekų mėginio paėmimo dienos. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal ataskaitinio mėnesio išleistą vidutinį paros nuotekų kiekį, padauginus jį iš dienų, per kurias, buvo tiekiamos padidėjusios ir (ar) savitosios taršos nuotekos, skaičiaus (vežimo atveju- pagal atvežtų nuotekų kiekį).
 5. Abonento prašymu atlikus pakartotinį nuotekų tyrimą ir nustačius pakartotinį sutartyje leidžiamų išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijų viršijimą ir/arba nustačius teršiančias medžiagas nenumatytas sutartyje, kurių koncentracijos viršija bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, abonentui padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo kaina skaičiuojama pagal pakartotinio tyrimo rezultatus už laikotarpį nuo pakartotinio mėginio paėmimo dienos (įskaitytinai) iki kito nuotekų tyrimo, kurį atlieka Vandens tiekėjas savo iniciatyva arba abonentui prašant, dienos. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis.
 6. Kai abonentas pašalina ankstesniais tyrimų rezultatais nustatytos viršijančios taršos priežastis, pakartotinis nuotekų mėginys paimamas arba pradedamas imti per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo 18, 21, 22, 23, 24 ir 25 punktuose nustatytais atvejais. Jei abonentas turi įsiskolinimų Vandens tiekėjui, tai nuotekų mėginys imamas per vieną darbo dieną nuo abonento atlikto išankstinio apmokėjimo už pakartotinį nuotekų tyrimą.

V. ABONENTUI TAIKOMOS BAUDOS IR NETESYBOS UŽ NUOTEKŲ SU PADIDĖJUSIĄ IR SAVITĄJĄ TARŠĄ IŠLEIDIMO AR ATVEŽIMO PAŽEIDIMUS 

 1. Abonentui, išleidus ar atvežus nuotekas, kurių teršiančių medžiagų užterštumo koncentracijos yra nenustatytos sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą iki 10 kartų, abonentas privalo Vandens tiekėjui sumokėti 100% vidutinės vieno mėnesio nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei nustatyti sutartyje leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.
 2. Abonentui, išleidus ar atvežus nuotekas, kurių bent viena taršos elemento koncentracija 10 (dešimt) ir daugiau kartų viršija sutartyje nustatytas leidžiamas (o jei sutartyje taršos elementas nenustatytas- tai bazines ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą), abonentas privalo Vandens tiekėjui sumokėti 100% vidutinės 2 (dviejų) mėnesių nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos), padaugintos  iš 2 (dviejų)) dydžio baudą.  Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei nustatyti sutartyje  leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.
 3. Abonentui sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės išleistose ar atvežtose nuotekose viršijus Sutartyje nustatytas leidžiamas teršiančių medžiagų bet kurio elemento koncentracijas iki 2 (dviejų) kartų imtinai arba  nenustatytas sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą iki 2 (dviejų) kartų imtinai, abonentas privalo Vandens tiekėjui sumokėti 100% vidutinės 1 (vieno) mėnesio nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei nustatyti sutartyje leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.
 4. Abonentui sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės išleistose ar atvežtose nuotekose viršijus Sutartyje nustatytas leidžiamas teršiančių medžiagų bet kurio elemento koncentracijas arba  nenustatytas sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą nuo 2(dviejų) iki 10 (dešimt) kartų, abonentas privalo Vandens tiekėjui sumokėti 100% vidutinės 2 (dviejų) mėnesių nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos), padaugintai  iš 2 (dviejų)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei nustatyti sutartyje leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas. 
 5. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nustačius, kad abonento išleidžiamų nuotekų                          užterštumas didesnis už nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, skaičiuojamos netesybos, lygios 10 procentų padidintai sumai, kuri turėtų būti sumokėta (jeigu nebūtų skaičiuojamos netesybos) už nuotekų tvarkymo paslaugas, suteiktas tą mėnesį, kurį nustatytas nuotekų užterštumas, negalėjęs būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.
 6. Netesybos skaičiuojamos tą mėnesį, kurį nustatytas nuotekų užterštumas, negalėjęs būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.