Nuotekų kontrolės tvarkos aprašas

ABONENTŲ IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ KONTROLĖS, SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMOS TARŠOS APMOKESTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PATVIRTINTA
AB „Klaipėdos vanduo“
Generalinio direktoriaus
2022 m. kovo mėn.
įsakymu Nr. 2022/V-ADM.4-4.E-

ABONENTŲ IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ KONTROLĖS, SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMOS TARŠOS APMOKESTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

   Šis abonentų išleidžiamų nuotekų kontrolės, su nuotekomis išleidžiamos taršos apmokestinimo ir atsakingų asmenų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja abonentų išleidžiamų ir atvežamų nuotekų laboratorinės kontrolės vykdymo bei padidėjusios, savitosios, taršos elementų koncentracijų, kurios negali būti  viršytos dėl nuotekų  tvarkymo infrastruktūros galimybių ir viršnorminės (viršsutartinės) nuotekų taršos nuotekų tvarkymo apmokestinimo tvarką.

 2.    Pagrindinės sąvokos

   Apraše naudojamos sąvokos:

   Abonentas –  fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

   Nuotekos buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas vanduo, taip pat kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai, išskyrus vandenį iš žaliųjų plotų, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenų) vanduo, kurį asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išleidžia į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar kitaip arba atiduoda tvarkyti.

   Buitinės nuotekos – nuotekos, kurios susidaro namų ūkyje naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.). Prie buitinių nuotekų priskiriamos ir nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos atskirai nuo kitų objekte susidarančių nuotekų.

   Gamybinės nuotekos – dėl gamybos ar kitos komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų, prekybos centrų ar pan.) susidarančios nuotekos. Gamybinėms nuotekoms priskiriamos ir nuotekos (išskyrus buitines nuotekas), kurių užterštumas pagal BDS7 viršija 500 mg/l, o užterštumas prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis bei pavojingomis medžiagomis, nurodytomis 2 priedo A ir B1 dalyse, viršija šiame Reglamente bei kituose teisės aktuose šioms medžiagoms nustatytas DLK į gamtinę aplinką, ir/arba užterštumas pavojingomis medžiagomis, nurodytomis 2 priedo B2 dalyje, viršija DLK į nuotakyną.

   Nuotekų tvarkymas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas nuotekų surinkimas, laikymas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir (arba) valant susidariusių atliekų (dumblo) tvarkymas.

   Nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdomas abonentų ir (ar) vartotojų nuotekų tvarkymas pagal sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, nuotekų tvarkymas pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas, kai abonentų ar vartotojų nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas ar paviršinių nuotekų tvarkytojas.

   Nuotekų tvarkymo infrastruktūra - statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

   Bazinis nuotekų užterštumas – nuotekų teršalų koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamą buitinių ir paviršinių nuotekų teršalų koncentraciją.

   Nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą – konkretiems abonentams apskaičiuota papildoma kaina už nuotekų valymą, kai abonentų nuotekų teršalų koncentracijos yra didesnės už nustatytas bazines koncentracijas ir (ar) kurių sudėtyje yra savitosios nuotekų taršos komponentų.

   Savitoji nuotekų tarša – teršiančių medžiagų, kurių bazinė koncentracija, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo nustatyta ir kurių koncentracija viršija Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas ribines koncentracijas medžiagų, išleidžiamų į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuotekų surinkimo sistemą, ir didžiausias leidžiamas koncentracijas medžiagų, išleidžiamų į gamtinę aplinką, buvimas į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose.

   Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas – juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka tiekiantis geriamąjį vandenį ir (arba) teikiantis nuotekų tvarkymo paslaugas ir turintis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją.

   Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas – juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka tiekiantis geriamąjį vandenį ir (arba) teikiantis nuotekų tvarkymo paslaugas ir turintis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją.

   Paviršinės nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žemės ūkio naudmenas ir         žaliuosius plotus) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto plovimo,         laistymo ir pan.) vanduo, kurį teritorijos valdytojas nori arba privalo organizuotai (naudojant         nuotekų tvarkymo sistemas) surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems asmenims   priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoti nuotekų tvarkytojui).

 3.    Abonentų IŠLEIDŽIAMŲ nuotekų kontrolės ORGANIZAVIMAS

3.1.Laboratorinė nuotekų kontrolė vykdoma įmonėse, kurios užsiima gamybine ir komercine veikla, ir išleidžia 6 ir daugiau m3/parą nuotekų arba išleidžiamų nuotekų taršos elementų koncentracijos viršija bazinę taršą arba išleidžiamos nuotekos viršija užterštumą, kuris negali  būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo  infrastruktūros galimybių. Abonentai, kurie atveža nuotekas asenizacinėmis mašinomis, gali būti kontroliuojami pasirinktinai ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, o esant poreikiui, kontrolė gali būti vykdoma ir dažniau. Mėginių ėmimas organizuojamas vadovaujantis Nuotekų, paviršinių nuotekų ir dumblo mėginių ėmimo tvarka (aktualia redakcija).

3.2.Abonentas, prieš sudarydamas šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį ir/ar atvežamų nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutartį su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, klientų aptarnavimo skyriaus specialistėms pateikia nustatytos formos prašymą (prašymų formos patalpintos www.vanduo.lt ) sutarčiai sudaryti, kurioje nurodo planuojamų išleisti ir/ar atvežti nuotekų rūšį (buitinės ir/ar gamybinės ir/ar paviršinės), jų kiekius, deklaruoja į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamų nuotekų taršos elementus bei jų koncentracijas. Kokybės valdymo skyriaus vadovas, ekologas ir vyriausiasis nuotekų valymo technologas ir/ar technologinių procesų priežiūros tarnybos vadovas per dokumentų valdymo sistemą gautą užpildytą prašymą suderina, įvertinę nurodytų teršalų kiekybinių parametrų atitikimą nustatytiems teisiniams reikalavimams ir nustatytoms nuotekų valyklos infrastruktūros galimybėms, o deklaruojant padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, įvertina nuotekų valyklos pajėgumus išvalyti nurodytos rūšies, kiekybinės ir kokybinės sudėties nuotekas. Gavus pritarimą, šios koncentracijos įtraukiamos į sutartį.

3.3.Abonentas, turintis pasirašytą šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį ir/ar atvežamų nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutartį bei norintis keisti atvežamų nuotekų kiekius ir/ar nuotekų taršos elementus ir/ar jų koncentracijas, turi iš naujo užpildyti ir klientų aptarnavimo skyriaus specialistėms pateikti nustatytos formos prašymą (prašymų formos patalpintos www.vanduo.lt ) ir jame nurodyti keičiamų parametrų vertes. Gauti prašymai per dokumentų valdymo sistemą nukreipiami 3.2.p. įvardintiems atsakingiems asmenims suderinti. Gavus jų pritarimą, klientų aptarnavimo skyriaus specialistės atlieka reikiamus pakeitimus sutartyje.

3.4.Apie abonentų sutartyse nustatomus ir/ar keičiamus leidžiamus teršiančių medžiagų koncentracijų dydžius, klientų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės per dokumentų valdymo sistemą informuoja (teikiamos sutarties kopijos) kokybės valdymo skyrių  ir už mėginių paėmimą atsakingą skyrių. Kokybės valdymo skyrius kontroliuoja faktinį nuotekų užterštumą.

3.5.Klientų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės naujų abonentų nuotekų mėginių paėmimo schemų kopijas ir darbuotojų, kurie atsakingi už dalyvavimą imant nuotekų mėginius, sąrašus per dokumentų valdymo sistemą teikia už mėginių paėmimą atsakingam skyriui.

3.6.Į nuotekų valymo įrenginius atitekančiose ir/ar atvežamose nuotekose, nustačius požymius neįprastos taršos, galinčios sutrikdyti valymo įrenginių darbą, valyklų priežiūros skyrius, nuotekų tinklų skyrius ir kokybės valdymo skyrius organizuoja operatyvų nuotekų teršėjų nustatymą ir neplaninės nuotekų kontrolės vykdymą.

3.7.Paimtų nuotekų mėginių tyrimai atliekami per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Bendrąsias atliktų laboratorinių tyrimų suvestines per vieną darbo dieną po tyrimo atlikimo klientų aptarnavimo skyriaus vadovui teikia kokybės valdymo skyrius.

3.8.Apie tyrimų metu nustatytą su nuotekomis išleidžiamų teršiančiųjų medžiagų koncentracijų viršijimą abonentas informuojamas kitą darbo dieną po rezultato gavimo el. paštu. Abonentas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas sutartyje nustatytas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytas abonentui leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas,  elektroniniu paštu, nurodytu sutartyje, kreipiasi į geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją dėl pakartotinio nuotekų mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo. Už pakartotinį nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimo atlikimą sumoka abonentas. Pakartotinai nuotekų mėginiai paimami per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo. Laikotarpis, kai viršijamas sutartyje nustatytas abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, skaičiuojamas nuo mėginio, kuriame nustatytas nuotekų užterštumo viršijimas, paėmimo datos iki mėginio, kai sutartyje nustatytas abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršijamas, paėmimo datos.

3.9.Abonentui atsisakius dalyvauti paimant mėginius, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų  tvarkytojas turi teisę paimti abonento nuotekų mėginius nedalyvaujant abonentui ar jo atstovui. Tokiu atveju surašomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas, kurį geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pasirašo ir kuriame pažymi, kad abonentas dalyvauti atsisakė. Vienas akto egzempliorius atitenka geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kitas – abonentui, kuris išsiunčiamas el. paštu, nurodytu sutartyje.

 4.    padidėjusios, SAVITOSIOS ir Viršnorminės (Viršsutartinės) taršos APMOKESTINIMAS

4.1.Kai abonento išleidžiamos ar atvežamos nuotekos neviršija teisės aktais patvirtintų bazinių taršos elementų koncentracijų ir leidžiamų didžiausių leistinų koncentracijų (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, už nuotekų valymą mokama nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina.

4.2.Kai abonentas sutartyje su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų  tvarkytoju nustato didesnį leidžiamą nuotekų užterštumą nei bazinės taršos elementų koncentracijos, nuotekų valymo kaina apskaičiuojama taikant padidintas nuotekų valymo kainas, nustatytas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu (aktuali redakcija).

4.3.Sutartyje nustatytos savitosios taršos: sunkiųjų metalų, riebalų, sulfatų, anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (detergentų), naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina abonento eksploatuojamam išleistuvui (-ams) skaičiuojama pagal LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus, indeksuojamus LR Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, taikant mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientą stacionariems taršos šaltiniams. Kas mėnesį apskaičiuojant mokestį už savitąją taršą mokestinio laikotarpio eigoje, taikomas paskutinis (praėjusio mokestinio laikotarpio) LR Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas  mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Pasibaigus LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo reglamentuojamam mokestiniam laikotarpiui, kai yra paskelbtas  mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio  pabaigos, abonentams mokestis už padidėjusią nuotekų taršą perskaičiuojamas išrašant koreguojančias PVM sąskaitas faktūras.

4.4.  Abonentui išleidus ar atvežus nuotekas, kuriose teršiančių medžiagų koncentracijos viršija sutartyje nustatytas leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas ir/arba teršiančios medžiagos nenumatytos sutartyje, bet jų koncentracijos viršija bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, abonentui skaičiuojama padidėjusios ir (ar) savitosios taršos nuotekų valymo kaina, pagal tyrimo metu nustatytas teršiančių medžiagų koncentracijas už kiekvieną viršytą taršos elementą. Šiuo atveju laikoma, kad abonentas tokios koncentracijos nuotekas leido ar vežė visą laikotarpį nuo šį faktą patvirtinusio nuotekų mėginio paėmimo dienos (įskaitytinai) iki kito, šį faktą paneigusio, nuotekų mėginio paėmimo dienos. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal ataskaitinio mėnesio išleistą vidutinį paros nuotekų kiekį, padauginus jį iš dienų, per kurias, buvo tiekiamos padidėjusios ir (ar) savitosios taršos nuotekos, skaičiaus (vežimo atveju- pagal atvežtų nuotekų kiekį).

4.5.  Abonento prašymu, atlikus pakartotinį nuotekų tyrimą ir nustačius pakartotinį sutartyje leidžiamų išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijų viršijimą ir/arba nustačius teršiančias medžiagas nenumatytas sutartyje, kurių koncentracijos viršija bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą, abonentui padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo kaina skaičiuojama pagal pakartotinio tyrimo rezultatus už laikotarpį nuo pakartotinio mėginio paėmimo dienos (įskaitytinai) iki kito nuotekų tyrimo, kurį atlieka geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų  tvarkytojas savo iniciatyva arba abonentui prašant, dienos. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis.

4.6.  Kai abonentas pašalina ankstesniais tyrimų rezultatais nustatytos viršijančios taršos priežastis, pakartotinis nuotekų mėginys paimamas per dvi darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos. Jei abonentas turi įsiskolinimų geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų  tvarkytojui, tai nuotekų mėginys imamas per dvi darbo dienas nuo abonento atlikto išankstinio apmokėjimo už pakartotinį nuotekų tyrimą.

 5.ABONENTUI TAIKOMOS BAUDOS IR NETESYBOS UŽ NUOTEKŲ SU PADIDĖJUSIA IR SAVITĄJA TARŠA IŠLEIDIMO AR ATVEŽIMO PAŽEIDIMUS

5.1.Abonentui, išleidus ar atvežus nuotekas, kurių teršiančių medžiagų užterštumo koncentracijos yra nenustatytos sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą iki 10 kartų, abonentas privalo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų  tvarkytojui sumokėti 100% vidutinės vieno mėnesio nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei nustatyti sutartyje leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

5.2.Abonentui, išleidus ar atvežus nuotekas, kurių bent viena taršos elemento koncentracija 10 (dešimt) ir daugiau kartų viršija sutartyje nustatytas leidžiamas (o jei sutartyje taršos elementas nenustatytas- tai bazines ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą), abonentas privalo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų  tvarkytojui sumokėti 100% vidutinės 2 (dviejų) mėnesių nuotekų tvarkymo paslaugų sumos (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos), padaugintos  iš 2 (dviejų)) dydžio baudą.  Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei nustatyti sutartyje  leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

5.3.Abonentui sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės išleistose ar atvežtose nuotekose viršijus Sutartyje nustatytas leidžiamas teršiančių medžiagų bet kurio elemento koncentracijas iki 2 (dviejų) kartų imtinai arba  nenustatytas sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą iki 2 (dviejų) kartų imtinai, abonentas privalo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų  tvarkytojui sumokėti 100% vidutinės 1 (vieno) mėnesio nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei nustatyti sutartyje leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

5.4.  Abonentui sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės išleistose ar atvežtose nuotekose viršijus Sutartyje nustatytas leidžiamas teršiančių medžiagų bet kurio elemento koncentracijas arba  nenustatytas sutartyje ir viršijančios bazinę taršą ir/arba didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką pagal Reglamento 1 priedą bei ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą pagal Reglamento 2 priedą nuo 2(dviejų) iki 10 (dešimt) kartų, abonentas privalo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų  tvarkytojui sumokėti 100% vidutinės 2 (dviejų) mėnesių nuotekų tvarkymo paslaugų sumos, (apskaičiuotos sudėjus nuotekų tvarkymo paslaugų sumas per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, ir padalinus iš 12 (dvylikos), padaugintai  iš 2 (dviejų)) dydžio baudą. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei nustatyti sutartyje leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

5.5.Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nustačius, kad abonento išleidžiamų nuotekų                          užterštumas didesnis už nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, skaičiuojamos netesybos, lygios 10 procentų padidintai sumai, kuri turėtų būti sumokėta (jeigu nebūtų skaičiuojamos netesybos) už nuotekų tvarkymo paslaugas, suteiktas tą mėnesį, kurį nustatytas nuotekų užterštumas, negalėjęs būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.

5.6.Netesybos skaičiuojamos tą mėnesį, kurį nustatytas nuotekų užterštumas, negalėjęs būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.