Naujienos

Skelbiamos nepriklausomų narių atrankos į miesto valdomas įmones

2023 01 19


Skelbiama 2 (dviejų) nepriklausomų narių atranka į AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Įmonė) valdybą, turinčių kompetenciją:

▪ strateginio valdymo ir valdysenos srityje

▪ finansų srityje

Atranką inicijuoja ir vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, pasitelkdama atrankos agentūros paslaugas. Sprendimą dėl kandidatų išrinkimo valdybos nariais priima Įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – VAS).

Atranka vykdoma vadovaujantis:

▪ Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

▪ Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 231 straipsnio nuostatomis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.57676/asr

Informacija apie Savivaldybės administracijos skelbiamas nepriklausomų narių į kolegialius organus atrankas skelbiama https://governance.lt/kolegialus-organai/ skyriuje „savivaldybių valdomų įmonių skelbiamos atrankos“.

Daugiau informacijos apie atrankas, rasite nuorodoje: 

https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/skelbimai/7656/skelbiamos-nepriklausomu-nariu-atrankos-i-miesto-valdomas-imones:3626

Priedas Nr. 1 (2).docx

Priedas Nr. 2 Informavimas valdybos nariu atranka.docx