Naujienos

Skelbimas dėl valstybės tarnautojų atrankos į AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos narius

2023 04 04


Skelbiama 2 (dviejų) Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų atranka į AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Įmonė) valdybą, turinčių bent vieną šių kompetencijų:
▪ strateginio valdymo ir valdysenos srityje
▪ finansų srityje
▪ ūkio šakos, kurioje veikia Įmonė, srityje
▪ teisės srityje
Atranką inicijuoja ir vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vykdomoji institucija, Sprendimą dėl kandidatų išrinkimo valdybos nariais priima Įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – VAS).
Atranka vykdoma vadovaujantis:
▪ Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr
▪ Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 231 straipsnio nuostatomis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.57676/asr ;
▪ Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų į savivaldybės valdomos įmonės kolegialų organą parinkimo procedūrų aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-31 įsakymu Nr. AD1-440: https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2023/04/valstybes-tarnautoju-atranka-2023-03.pdf
Informacija apie valstybės ir savivaldybių skelbiamas nepriklausomų narių į kolegialius organus atrankas skelbiama https://governance.lt/kolegialus-organai/.