Nuotekų kainos skaičiuoklė

NUOTEKŲ KAINOS PASKAIČIAVIMAS KAI DEKLARUOJAMA PADIDINTA TARŠA

Kai abonentas sutartyje su Vandens tiekėju nustato didesnį leidžiamą nuotekų užterštumą nei bazinės taršos elementų koncentracijos, nuotekų valymo kaina apskaičiuojama taikant padidintą nuotekų tvarkymo kainą. Padidinta kaina  nustatoma vadovaujantis 2011-07-29  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar VERT) nutarimu Nr.O3-217,  patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu (2015-11-20 redakcija). 

Formulė Nr.1, 

Taikoma skaičiuojant nuotekų tvarkymo kainą, kai abonentas deklaruoja padidėjusią nuotekų taršą t.y. didesnes nei bazines BDS7, skendinčių medžiagų, azoto ir fosforo  koncentracijas:

Sutartinė nuotekų tvarkymo kaina Eur/m³ (be PVM) = Nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina  Eur/m³  + ((deklaruota BDS7 taršos koncentracija  mg/l - BDS7 bazinė taršos koncentracija 350 mg/l)/100 (suapvalinama iki sveiko skaičiaus)) x nustatytoji nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m

  +((deklaruota skendinčių medžiagų taršos koncentracija  mg/l - skendinčių medžiagų bazinė taršos koncentracija 350 mg/l)/100 (suapvalinama iki sveiko skaičiaus)) x nustatytoji nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 +

  + ((deklaruota azoto taršos koncentracija  mg/l - azoto bazinė taršos koncentracija 50 mg/l)/10 (suapvalinama iki sveiko skaičiaus)) x nustatytoji nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m+

  + (deklaruota fosforo taršos koncentracija  mg/l - fosforo bazinė taršos koncentracija 10 mg/l)  x nustatytoji nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

Formulė Nr.2

Taikoma, kai abonentas deklaruoja savitosios taršos nuotekas, kurių teršiantys elementai išvardinti Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo A ir B dalyse ir skaičiuojama pagal LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus, indeksuojamus LR Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, taikant mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientą stacionariems taršos šaltiniams. Kas mėnesį apskaičiuojant mokestį už savitąją taršą mokestinio laikotarpio eigoje, taikomas paskutinis (praėjusio mokestinio laikotarpio) LR Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas  mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Pasibaigus LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo reglamentuojamam mokestiniam laikotarpiui, kai yra paskelbtas  mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio  pabaigos, abonentams mokestis už padidėjusią nuotekų taršą perskaičiuojamas išrašant koreguojančias PVM sąskaitas faktūras.

Sutartinė nuotekų tvarkymo kaina Eur/m³ (be PVM) = Nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina  Eur/m³ + ∑indeksavimo koeficientas x (deklaruota rodiklio taršos koncentracija mg/l – ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą mg/l) x (mokesčio už  taršos elementą tarifas Eur/t x 10-6

Visų savitosios taršos elementų kainos padidėjimas sumuojamas.

Jei sutartinė nuotekų tvarkymo kaina skaičiuojama pagal 1 ir 2 formulę, tai pridedama tik viena nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina.