Taršos elementų tarifai

Mokesčio už metalus, riebalus, sulfatus, chloridus, detergentus, naftos produktus ir kitus cheminius taršos elementus tarifai

Eil. Nr.

Rodiklis 

Tarifas, Eur/t 
nuo 2021-01-01

1.

Bendrasis chromas

-

1.1

Chromas - šešiavalentis (chromas VI)

347 511

1.2.

chromas III

56 661

2.

Varis

56 661

3.

Cinkas

56 661

4.

Nikelis

347 511

5.

Naftos produktai

12 839

6.

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) (detergentai)

1 258

7.

Gyvsidabris

3 814 146

8.

Kadmis

3 814 146

9.

Švinas

347 511

10.

Alavas

56 661

11.

Arsenas

56 661

12.

Aliuminis

56 661

13.

Vanadis

56 661

14.

Riebalai

1 258

15.

Sulfatai

15

16.

Chloridai

30

17.

Heksachlorcikloheksanas (HCH)*

3 814 146

18.

Tetrachlormetanas (CCl4, anglies tetrachloridas)

347 511

19.

Pentachlorfenolis (PCP)

347 511

20.

Heksachlorbenzenas (HCB)

3 814 146

21.

Heksachlorbutadienas (HCBD)

3 814 146

22.

Trichlormetanas (chloroformas)

347 511

23.

1,2-dichloretanas (EDC)

347 511

24.

Trichloretilenas (TRI)

347 511

25.

Perchloretilenas (PER)

-

26.

Trichlorbenzenai (TCB)

347 511

27.

Benzenas

347 511

28.

C10-13-chloralkanai

3 814 146

29.

Metilenchloridas (Dichlormetanas)

347 511

30.

Pentabrombifenilo eteriai

-

31.

Pentachlorbenzenas

3 814 146

32.

Tributilalavo junginiai

3 814 146

33.

Tributilalavo-katijonai

3 814 146

34.

Antracenas

3 814 146

35.

Benz (a)pirenas

3 814 146

36.

Benz (b) fluoroantenas

3 814 146

37.

Benz (g,h,i) perilenas

3 814 146

38.

Benz (k) fluoroantenas

3 814 146

39.

Fluoroantenas

347 511

40.

Indeno(1,2,3-cd)pirenas

3 814 146

41.

Naftalenas

347 511

42.

Alachloras

347 511

43.

Atrazinas

347 511

44.

Chlorfenvinfosas

347 511

45.

Chlorpyrifosas

347 511

46.

Diuronas

347 511

47.

Endosulfanas

3 814 146

48.

Endosulfanas (alfa-)

-

49.

Izoproturonas

347 511

50.

Simazinas

347 511

51.

Trifluralinas

3 814 146

52.

Nonilfenoliai

3 814 146

53.

4-(para)-nonilfenolis

3 814 146

54.

Oktilfenoliai

347 511

55.

Para-tert-oktylfenolis

-

56.

Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

3 814 146

57.

Chromas-šešiavalentis

347 511

58.

Fenoliai 

12 839

59.

Sulfidai (mineraliniai)

12 839

60.

Chloras (aktyvusis)

12 839

61.

Cianidai

12 839

62.

Fluoridai

1 258

63.

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (ne joninės)

1 258