Taršos elementų koncentracijos

Bazinės (RIBINĖS) taršos elementų koncentracijos

Eil. Nr.

Rodiklis 

Koncentracija, mg/l

1.

BDS7

350

2.

Skendinčiosios medžiagos

350

3.

Bendrasis azotas

50

4.

Bendrasis fosforas

10

5.

Bendrasis chromas

0,4

6.

Varis

0,4

7.

Cinkas

0,6

8.

Nikelis ir jo junginiai

0,1

9.

Naftos produktai

5

10.

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) (detergentai)

2

11.

Gyvsidabris

0,002

12.

Kadmis

0,04

13.

Švinas ir jo junginiai

0,1

14.

Alavas

1

15.

Arsenas

0,03

16.

Aliuminis

0,4

17.

Vanadis

2

18.

Riebalai

50

19.

Sulfatai

300

20.

Chloridai

1000

21.

Benzenas

0,16

22.

C10-13-chloralkanai

0,002

23.

Metilenchloridas (Dichlormetanas)

0,8

24.

Pentachlorbenzenas

0,0006

25.

Tributilalavo junginiai

0,00002

26.

Tributilalavo-katijonai

0,00002

27.

Antracenas

0,0002

28.

Benz (a)pirenas

0,001

29.

Benz (b) fluoroantenas

0,0008

30.

Benz (g,h,i) perilinas

0,0006

31.

Benz (k) fluoroantenas

0,0008

32.

Fluoroantenas

0,024

33.

Inden(1,2,3-cd)pirenas

0,0008

34.

Naftalenas

0,08

35.

Trifluralinas

0,002

36.

4-(para)-nonilfenolis

0,02

37.

Para-tert-oktylfenolis

0,08

38.

Di(2-etilheksil)ftalatas

0,002

39.

Chromas-šešiavalentis

0,04

40.

Fenoliai (išskyrus nurodytus A dalyje)

0,6

41.

Sulfidai (mineraliniai)

0,4

42.

Chloras (aktyvusis)

0,12

43.

Cianidai

0,1

44.

Fluoridai

2

45.

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (ne joninės)

3

Pastaba: LR aplinkos ministrui papildžius ar pakeitus Nuotekų tvarkymo reglamentą naujais taršos elementais ar esamiems nustačius kitokias ribines koncentracijas, jos prilyginamos bazinei taršos elementų koncentracijai.