Asmens duomenų apsauga

AB „Klaipėdos vanduo“ tvarkydama fizinių asmenų duomenis kelia sau pagrindinį tikslą – užtikrinti žmonių teisę į asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Norime pažymėti, kad AB „Klaipėdos vanduo“, teikdama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, privalo turėti ir naudoti tam tikrus kliento asmens duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei neturėtume šių duomenų, negalėtume vykdyti savo pareigų ir teikti numatytas paslaugas.

Jeigu norite sužinoti kaip AB „Klaipėdos vanduo“ tvarko jūsų duomenis, jūs galite perskaityti ir susipažinti su informacija pateikta žemiau.Asmens duomenų apsaugos dokumentai

Norėdami sužinoti kaip AB „Klaipėdos vanduo“ tvarko jūsų duomenis, jūs galite perskaityti ir susipažinti su aukščiau nurodytu pranešimu. Jame rasite visą jums būtiną informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, kurią privaloma pateikti pagal Reglamento reikalavimus.

2. Asmens duomenų tvarkymo politika

Ši tvarka nustato AB „Klaipėdos vanduo“ tvarkomų asmens duomenų valdymo principus bei galėsite rasti visą reikiamą informaciją apie klientų ir kitų trečiųjų asmenų asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomas asmens duomenų kategorijas ir jūsų asmens duomenų perdavimo kitiems principus.

3. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės

Būdami asmens subjektai, kurių asmens duomenis tvarko AB „Klaipėdos vanduo“, turite aštuonias teises, kurias jums suteikia Reglamentas. Kiekviena asmens subjekto teisė yra išsamiau aprašyta aukščiau nurodytose duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse.

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis aukščiau nurodytomis duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis. Gavusi jūsų prašymą, AB „Klaipėdos vanduo“, pasistengs jūsų teises įgyvendinti.

4. Vaizdo stebėjimo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomą vaizdo stebėjimą, nustato vaizdo stebėjimo tikslus ir priemones, vaizdo įrašų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, vaizdo įrašų saugojimo terminus, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su vaizdo stebėjimo duomenimis, kaip šie įrašai sunaikinami, taip užtikrinant teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Bendrovės asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
Advokatų profesinė bendrija „APB PROTEGO“
Telefonas +370 694 90339
El. p. duomenu.apsauga@protego.lt