AB „Klaipėdosvanduo“ etikos kodeksas

 

 II.             BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2.1. Etikos kodeksas taikomas visiems Bendrovės darbuotojams, įskaitant pasitelktus konsultantus, tarpininkus ir kitus asmenis, veikiančius AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ vardu, nepriklausomai nuo jų santykio su Bendrove formos bei atlygintinumo. Kodekso nuostatomis skatinami vadovautis Bendrovės veiklos partneriai bei kitos suinteresuotos šalys.

2.2. Kodekso tikslas – atskleisti bei įtvirtinti Bendrovės vertybes, veiklos principus bei elgesio standartus. Kodeksas reguliuoja elgesio principus darbo pareigų atlikimo metu bei atstovaujant ar reprezentuojant Bendrovę ir ne darbo metu, darbuotojų tarpusavio santykius ir santykius su Klientais.

2.3. Būdama viena iš didžiausių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėjų valstybėje, Bendrovė yra gyvybiškai svarbi socialinės ir ekonominės infrastruktūros dalis. Siekdama būti patikima, skaidri pilietinės bendruomenės narė, būdama reikli sau, Bendrovė įsipareigoja dirbti ir elgtis atsakingai, veiklą grįsti sąžiningo ir etiško elgesio praktika, laikytis tarptautinių žmogaus teisių, saugių darbo sąlygų, aplinkosaugos ir nepakantumo korupcijai standartų.

2.4. Veiklos sėkmę siedama su visuomenės pasitikėjimu, Bendrovė plėtoja skaidrius santykius su Klientais ir visuomene, taip pat su savo darbuotojais. Kad vykdytų savo misiją – „patikimai tiekti švarų vandenį ir valyti nuotekas tausojant gamtą“ – Bendrovėje dirba kompetentingi ir  nuolat savo įgūdžius tobulinantys darbuotojai, kuriems etiškas ir teisėtas elgesys yra kasdienės veiklos pagrindas.

2.5. Darbuotojų įsipareigojimas vadovautis bendrosiomis vertybėmis, veiklos našumo valdymo principais, taip pat ir šiuo Kodeksu yra esminė etiško elgesio išraiška.

 

III.           BENDROVĖS PUOSELĖJAMOS VERTYBĖS

 

3.1. Bendrovė skatina darbuotojų elgesį, grindžiamą šiomis pamatinėmis vertybėmis: atsakomybe, bendradarbiavimu ir profesionalumu.

3.2. Atsakomybė skatina darbuotoją:

3.2.1. prisidėti prie organizacijos tikslų įgyvendinimo, atliekant savo darbą laiku ir kokybiškai;

3.2.2. prisiimti atsakomybę už sprendimus ir už pasekmes;

3.2.3. prisidėti prie gero Bendrovės vardo, rodant tinkamą elgesio pavyzdį tiek Bendrovės viduje, tiek išorėje;

3.2.4. tausoti organizacijos išteklius, juos naudoti racionaliai įvertinus poreikį.

3.3. Bendradarbiavimas skatina darbuotoją:

3.3.1. siekti būti komandos dalimi, įsitraukiant į organizacijos veiklas;

3.3.2. noriai, laiku ir suprantamai dalintis informacija ir sukaupta patirtimi;

3.3.3. vadovautis savitarpio supratimo ir pagalbos principais;

3.3.4. vertinti ir laikytis tiek rašytinių, tiek žodinių susitarimų.

3.4. Profesionalumas skatina darbuotoją:

3.4.1. kaupti profesines žinias, patirties bagažą ir nuolat mokytis – augti tiek kaip savo srities profesionalui, tiek kaip asmenybei;

3.4.2. analizuoti, daryti išvadas ir priimti sprendimus, atsižvelgiant į faktus ir argumentus;

3.4.3.atsakingai planuoti savo darbus ir gebėti dirbti savarankiškai, neperkeliant atsakomybės kitiems bei savo pavyzdžiu skatinti kitus būti produktyviais;

3.4.4. turėti atkaklumo ir valios užbaigti pradėtus darbus.

IV.          ELGESIO STANDARTAI

 

4.1. Santykiai su kolegomis, tarpusavio įsipareigojimai:

4.1.1. Bendrovė laikosi nuostatos, kad darbo rezultatus lemia jos darbuotojai, todėl, sukurdama patrauklią darbo aplinką, siekia tapti atsakingu ir patikimu darbdaviu, gebančiu pritraukti, tobulinti ir skatinti darbuotojus;

4.1.2. Mandagumas, paslaugumas, pagarba – pagrindiniai kolegiško bendravimo principai, kurie reiškia, kad:

4.1.2.1. esame tolerantiški, inovatyvūs ir atviri idėjoms;

4.1.2.2. bendraujame, nepabrėžiant pareigybių hierarchinių skirtumų;

4.1.2.3. puoselėjame darbingą, nekonfliktinę, pasitikėjimo vienas kitu grįstą atmosferą;

4.1.2.4. ne darbo metu elgiamės pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles, vengiame situacijų, kuriose netinkamas elgesys galėtų būti siejamas su Bendrove ir menkintų jos reputaciją;

4.1.2.5. elgiamės pagarbiai, nepaisant individualių skirtumų, gabumų ar asmeninių savybių;

4.1.2.6. netoleruojame diskriminacijos ir priekabiavimo, padėkas reiškiame viešai, pastabas – asmeniškai;

4.1.2.7. vengiame neigiamų emocijų demonstravimo, balso kėlimo, psichologinės įtampos, mobingo, įžeidinėjimų, asmens žeminimo ar kitokio neetiško elgesio.

4.2. Interesų konfliktas - tai situacija, kai darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais. Kilus interesų konfliktui gali būti padaroma žala Bendrovei ar menkinama Bendrovės reputacija, todėl siekiant išvengti interesų konflikto, būtina:

4..2.1. kilus interesų konflikto galimybei, nusišalinti nuo sprendimo priėmimo ir apie tai informuoti tiesioginį vadovą;

4.2.2. darbo laiku neatlikti jokio kito darbo kitų įmonių ar asmenų naudai;

4.2.3. atliekant antraeiles pareigas - nenaudoti Bendrovės turto;

4.2.4. galimą interesų konfliktą deklaruoti Bendrovėje nustatyta tvarka ir imtis priemonių visas konfliktines situacijas spręsti nedelsiant ir ryžtingai.

4.3. Nepotizmas:

4.3.1. Bendrovė nepakanti bet kokiam savo darbuotojų šeimos narių, kitų susijusių asmenų ar giminaičių protegavimui: įdarbinimui, turėjimui tiesioginiame pavaldume ar kontrolės santykiuose, paaukštinimui pareigose, atlyginimo didinimui ar darbo sąlygų gerinimui;

4.3.2. Darbuotojų atranka ir karjera vykdoma, atsižvelgiant išimtinai į kompetenciją, patirtį ir veiklos rezultatus.

4.4. Teisės aktų laikymasis:

4.4.1. Teisėtas elgesys - absoliutus reikalavimas, besąlygiškai taikomas Bendrovei ir visiems jos darbuotojams, nepriklausomai nuo užimamų pareigų. Siekiant šio tikslo:

4.4.1.1. Bendrovė parengia tinkamas ir efektyvias vidaus darbo taisykles, tvarkas, tinkamą darbo aplinką, laikosi nediskriminuojančių darbo normų;

4.4.1.2. darbuotojai susipažįsta su savo pareigybės aprašymais, Bendrovės darbo tvarkomis, taisyklėmis, politikomis, norminiais teisės aktais ir griežtai jų laikosi atlikdami savo darbo pareigas;

4.4.1.3. vadovai teikia paaiškinimus pavaldiems darbuotojams dėl Bendrovės vidaus teisės aktų taikymo;

4.4.1.4. darbuotojai, disponuojantys su Bendrovės veikla, darbuotojais ir Klientais susijusia konfidencialia informacija, privalo laikyti                    s konfidencialumo sutarties ir konfidencialios informacijos valdymo taisyklių.

4.5. Lojalumas:

4.5.1. Lojalumas suprantamas kaip darbuotojo ištikimybė ir atsidavimas, geranoriškas nusiteikimas rūpintis Bendrove pagalba, patarimais, bendraujant su vadovais, klientais ar kolegomis, pavestų nurodymų įgyvendinimu ir jų laikymąsi. Lojalumas pasireiškia:

4.5.1.1. veikiant išimtinai Bendrovės interesais;

4.5.1.2. tinkamai atliekant darbo pareigas;

4.5.1.3. laikantis priimtino elgesio normų bei Bendrovės vertybių;

4.5.1.4. pasitenkinimu savo darbu, rezultatais ir Bendrovės veikla;

4.5.1.5. tiesioginio vadovo ar Teisės skyriaus informavimu apie visus pastebėtus arba sužinotus Bendrovės vidaus teisės aktų pažeidimus, keliančius grėsmę Bendrovės, jos darbuotojų ar Klientų interesams.

4.6. Santykiai su Klientais:

4.6.1. Klientų aptarnavimo kokybė ir veiklos efektyvumas - Bendrovės sėkmės garantas. Darbuotojams žinoma, jog Kliento susidarytas įspūdis apie kiekvieną Bendrovės darbuotoją yra svarbus;

4.6.2. Bendrovė savo veiklą vykdo taip, kad Klientai pasitikėtų Bendrove. Darbuotojai, bendraudami su Klientais elgiasi, rūpestingai, paslaugiai profesionaliai;

4.6.3. Orientavimasis į Klientą – Bendrovės prioritetas ir strateginės veiklos kryptis, tai reiškia, kad:

4.6.3.1. Bendrovės darbuotojai laikosi Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų - pagarbos, sąžiningumo, profesionalumo, teisingumo, punktualumo ir Kliento interesų prioriteto;

4.6.3.2. elgiasi neturėdami išankstinio nusistatymo, nedemonstruodami simpatijų, antipatijų ar išskirtinio dėmesio, nesukelia įtarimo, jog teikia nepagrįstą pirmenybę vieniems, ignoruoja ar diskriminuoja kitus;

4.6.3.3. yra nešališki, bendraujantys geranoriškai, nekonfliktiškai ir kvalifikuotai;

4.6.3.4. vengia poelgių, kurie galėtų būti suvokiami kaip dovanų laukimas;

4.6.3.5. vienodai traktuoja visus klientus, nepriklausomai nuo tautinių, religinių, rasinių, amžiaus, lyties ar kitų skirtumų;

4.6.3.6. gerbia privatumą, asmeninę Kliento informaciją tvarko atsakingai, paslaptis ir konfidencialią informaciją saugo net ir pasibaigus sutartiniams santykiams;

4.6.3.7. empatiškai reaguoja, atsakingai žiūri į Kliento poreikius, stengiasi užbėgti problemoms už akių, ginčus ir konfliktus stengiasi išspręsti taikiai.

4.7. Naudos priėmimas ir teikimas:

4.7.1. nauda suprantama kaip dovana, apdovanojimas, svetingumas, įdarbinimas, paslaugos, nuolaidos, lengvatos, privilegijos, išlaidų nebuvimas, suteikta informacija ir pan., kuri yra gaunama atliekant darbo funkcijas;

4.7.2. Negalima priimti ar teikti naudos, jei ja siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus. Tokia nauda laikoma kyšiu;

4.7.3. Negalima priimti naudos, jei jas teikia galimi ir esami Bendrovės pirkimų ar pardavimų procedūrų dalyviai;

4.7.4. Negalima priimti naudos, jei tai galėtų sukelti interesų konfliktą ar interesų konflikto regimybę;

4.7.5. Dovanų pinigais ar alkoholiniais gėrimais Bendrovės darbuotojai nepriima ir neteikia;

4.7.6. Bendrovės darbuotojų išlaidas, lankantis pas veiklos partnerius, dalyvaujant konferencijose, parodose ir panašiai, apmoka Bendrovė. Bendrovės darbuotojo dalyvavimo išlaidas gali apmokėti veiklos partneris ar kita suinteresuota šalis, jei tam pritaria Bendrovės generalinis direktorius;

4.7.7. Darbuotojams draudžiama bet kokiu būdu kurstyti naudos gavimą iš Klientų ar kitų asmenų.

4.8. Informacinių - komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas:

4.8.1. IKT įrenginiais, tai yra kompiuteriais, IT tinklais, mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, internetu darbuotojai naudojasi tik darbo funkcijoms vykdyti;

4.8.2. Darbuotojų naudojimąsi IKT ir ypač interneto paslaugomis turi formuoti ne asmeniniai interesai, o darbo pareigos, visada prisimenant, kad tinklas nėra saugus ir gali kilti rizika Bendrovės bei darbuotojų duomenų apsaugai, todėl darbuotojai yra atsakingi už informacijos išsaugojimą ar praradimą;

4.8.3. Bendrovės IKT sistemose sukurta ir saugoma informacija yra Bendrovės nuosavybė;

4.8.4. Internetinė etika – tai visų vartotojų tinkamo elgesio visuma. Pagrindinės nuostatos:

4.8.4.1. viešojoje erdvėje bendraujama atsakingai, prisimenant, kad galima pakenkti Bendrovei;

4.8.4.2. taupomas vartotojų laikas, gerbiamas privatumas: nesiunčiami perteklinės ar didelės apimties el. laiškai;

4.8.4.4. nerašomi komentarai internetinėje erdvėje, kompiuteris nenaudojamas neteisėtiems veiksmams - melagingos informacijos platinimui, bandymui įsilaužti į kitų asmenų įrangą ir kt.;

4.8.4.5. bet koks programinės įrangos ir kūrinių naudojimas, pažeidžiant autorines teises, yra draudžiamas.

 V.           APLINKOSAUGA, DARBUOTOJŲ SVEIKATA, DARBŲ SAUGA

 

5.1. Būdama atsakinga - Bendrovė mažina neigiamą poveikį aplinkai, įskaitant nuolatinį poveikio aplinkai matavimą ir vertinimą bei prisideda prie aplinkosauginių iniciatyvų, atsižvelgdama į jų efektyvumą ir racionalumą.

5.2. Bendrovė skatina  darbuotojus laikytis aplinkosaugos reikalavimų ir pagrįstai tikisi, kad kiekvienas darbuotojas, vykdydamas darbines pareigas, sieks mažinti bet kokį poveikį aplinkai: tausos gamtos išteklius, žaliavas ir energiją, tinkamai tvarkys atliekas bei mažins jų kiekį.

5.3. Bendrovė sudaro darbo saugą atitinkančias darbo sąlygas, užkerta kelią galimai žalai, deda pastangas, kad darbo metu darbuotojai būtų saugūs, nepatirtų streso.

5.4. Bendrovė apmoko darbuotojus darbų saugos ir aplinkosaugos klausimais.

5.5. Bendrovė pagrįstai tikisi, kad jos darbuotojai sąmoningai laikysis asmens sveikatos, saugumo ir tvarios plėtros taisyklių ir standartų.

 VI.          KODEKSO PAŽEIDIMAI

 

6.1. Siekdami pateisinti gerą Bendrovės vardą, darbuotojai įsipareigoja vadovautis Kodeksu, laikytis jame išdėstytų principų, todėl turi elgtis taip, kad sąžiningo žmogaus požiūriu jais būtų galima pasitikėti ir neatsirastų prielaidų manyti, jog yra nusižengiama šio Kodekso bei kitų teisės aktų reikalavimams.

6.2. Kodeksas grindžiamas ne sankcijomis, o Bendrovės darbuotojų savimone ir sąžine, visuomenės nuomonės svarba ir jos moraliniu autoritetu, todėl jo nuostatų laikymasis yra garbės reikalas.

6.3. Ar buvo pažeistos etiško elgesio taisyklės, kiekvienu atveju sprendžiama pagal tai, ar darbuotojas savo elgesiu užtikrino Kodekso nuostatų įgyvendinimą.

6.4. Sprendimą dėl etikos pažeidimo priima Bendrovės generalinis direktorius, atsižvelgęs į Darbo tarybos svarstymo rezultatus ir pasiūlymus.

 VII.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7.1. Bendrovė nedalyvauja politinių partijų ir organizacijų vykdomoje veikloje, neteikia joms paramos, nedaro politinių pareiškimų, tačiau dialoge su valstybinės valdžios, savivaldos institucijomis ar politinėmis partijomis turi teisę informuoti apie savo oficialią poziciją klausimu, kuris gali daryti įtaką Bendrovės veiklai.

7.2. Darbuotojai gali dalyvauti demokratinėje politinėje veikloje, tačiau toks dalyvavimas neturi būti siejamas su jų veikla Bendrovėje. Darbo vietoje ir darbo metu darbuotojai neužsiima politine veikla ir agitacija, savo nuomonę išsako taip, kad ji būtų suprasta kaip asmeninė, bet ne Bendrovės pozicija.

7.3. Bendrovė atskleidžia informaciją apie savo veiklą, remdamasi objektyvumo principu. Informaciją Bendrovės vardu teikia tik generalinis direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas.

7.4. Bendrovėje skatinama atsakingo verslo politika, todėl apie pastebėtus ar įtariamus Kodekso nesilaikymo atvejus darbuotojai yra prašomi informuoti Teisės skyrių arba pateikti informaciją konfidencialiai vidiniu kanalu pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, arba informuoti anonimiškai. Taip pat apie aukščiau minėtus atvejus darbuotojai turi teisę informuoti Darbo tarybą.