Korupcijos prevencija


AB „Klaipėdos vanduo" savo veiklą vykdo skaidriai, sąžiningai ir atsakingai, puoselėjant nepriekaištingą dalykinę reputaciją bei visuomenės pasitikėjimą ja. AB „Klaipėdos vanduo" aiškiai pasisako prieš kyšininkavimą ir korupciją, netoleruoja jokių korupcijos pasireiškimo formų ir korupcinio pobūdžio veikų.


Pranešimai apie korupciją

Pranešimus gali pateikti esami ir buvę AB "Klaipėdos vanduo" darbuotojai arba asmenys, susiję su AB "Klaipėdos vanduo" sutartiniais santykiais.

AB "Klaipėdos vanduo" galima pateikti informaciją apie: galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitokį grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą. 

Nebūkite abejingi, kartu kurkime skaidrią aplinką bendrovėje!

AB "Klaipėdos vanduo" užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Informaciją apie pažeidimą asmuo gali pateikti:

  1. kompetentingai institucijai tiesiogiai;
  2. tiesiogiai AB „Klaipėdos vanduo“ (asmeniui, paskirtam atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę arba generaliniam direktoriui, adresu Ryšininkų g. 11, Klaipėda);
  3. per vidinį AB „Klaipėdos vanduo“ informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą * ir pateikiant ją  elektroniniu paštu  pranesk@vanduo.lt;
  4. pasitikėjimo telefonu 846 466203;

*Vidinį kanalą administruoja ir pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka AB „Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo.

AB „Klaipėdos vanduo“ pranešimus apie pažeidimus nagrinėja vadovaujantis:

Korupcijos prevencijos dokumentai
Pareigų, kurias einant, privaloma deklaruoti privačius interesus, sąrašas
  1. AB „Klaipėdos vanduo“ struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (Priedas Nr. 1 (pdf));
  2. AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojai, kurie turi viešojo administravimo įgaliojimus (Priedas Nr.2 (pdf));
  3. vykdant viešuosius pirkimus: perkančiojo subjekto vadovas, viešųjų pirkimų komisijų nariai, viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų iniciatoriai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.

Visas privačių interesų deklaracijas galima rasti: https://pinreg.vtek.lt/app/

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

AB „Klaipėdos vanduo“
Prevencijos pareigūnas