Įmonės valdymas

Akcininkai

AB „Klaipėdos vanduo" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio akcijos priklauso savivaldybėms.

2023 m. liepos 18 dieną bendrovės įstatinis kapitalas lygus 77 845 772 EUR.

Įstatinis kapitalas padalintas į 2 653 825 paprastąsias vardines 28,96 Eur nominalios vertės akcijas, kurios priklauso Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Neringos miesto savivaldybėms:

Akcininkas Vnt. Dalis (%) Nuoroda
Klaipėdos miesto savivaldybė

2 293 221 vnt.

86,41 % https://www.klaipeda.lt/lt
Klaipėdos rajono savivaldybė 340 924 vnt. 12,85 % https://www.klaipedos-r.lt/
Neringos miesto savivaldybė 19 680 vnt. 0,74 % https://neringa.lt/

Įmonės struktūra


GAMYBOS DEPARTAMENTAS
  • Užtikrina technologinių procesų veikimą ir geriamojo vandens, atitinkančio Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, tiekimą Klaipėdos miesto ir rajono vartotojams.
  • Vykdo nuotekų išvalymą iki nustatytų reikalavimų bei į centralizuotus nuotekų tinklus išleidžiamų nuotekų kontrolę.
  • Formuoja vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ir įrenginių plėtros techninę politiką, pagal stebėsenos duomenis kaupia informaciją apie tinklų, įrenginių funkcionavimą ir jų būklę, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas, organizuojant bendrovei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių statybą, tiesimą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą.
  • Eksploatuoja geriamojo vandens ir nuotekų tinklus - vykdo vandentiekio ir nuotekų  tinklų priežiūros, remonto ir avarijų likvidavimo darbus, užtikrina nuotekų surinkimą nuotekų siurblinėse ir  jų transportavimą iki nuotekų valyklų, atlieka nuotekų tinklų diagnostiką ir defektaciją.
  • Atlieka geriamojo vandens fizikinius, cheminius, mikrobiologinius tyrimus bei nuotekų, paviršinio, gruntinio vandens, dumblo grunto ir dugno nuosėdų tyrimus.
FINANSŲ DEPARTAMENTAS
  • Vykdo įmonės veiklos mokestinę bei finansinę apskaitą, atitinkančią LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; ruošia bendrovės veiklos planus; organizuoja Turto ir transporto valdymo skyriui priskirtų pastatų, transporto priemonių, patalpų bei teritorijų ūkinį aptarnavimą, priežiūrą ir apsaugą.
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTAS
  • Sudaro sutartis su klientais; vykdo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei kitų bendrovės teikiamų paslaugų apskaitą bei kontrolę, teikia sąskaitas abonentams ir vartotojams už suteiktas paslaugas, išieško skolas; eksploatuoja ir įrengia vandens apskaitos prietaisus.
TEISĖS DEPARTAMENTAS
  • Atstovauja bendrovei teisėsaugos ir kitose institucijose, formuoja ir įgyvendina bendrovės personalo politiką, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe priežiūrą, kontrolę; planuoja ir organizuoja viešųjų pirkimų procedūras.
Valdyba
Valdybos pirmininkė
Indrė Butenienė
Skaityti aprašymą
Nepriklausoma valdybos narė
Regina Derkintytė-Kaupienė
Skaityti aprašymą
Nepriklausomas valdybos narys
Dominykas Jonutis
Skaityti aprašymą
Valdybos narys
Ričardas Zulcas
Skaityti aprašymą


Administracija
Generalinis direktorius
Benitas Jonikas
Skaityti aprašymą
Finansų departamento direktorius
Mindaugas Jurkaitis
Gamybos departamento direktorius
Vaidotas Girdvainis
Klientų aptarnavimo departamento direktorė
Dovilė Kozlovienė
Teisės departamento direktorė
Jūratė Šiaulienė