Įmonės valdymas

Akcininkai

AB „Klaipėdos vanduo" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio akcijos priklauso savivaldybėms.

2021 m. kovo 31 dieną bendrovės įstatinis kapitalas lygus 63 326 281,76 EUR.

Įstatinis kapitalas padalintas į 2 186 681 paprastąsias vardines 28,96 Eur nominalios vertės akcijas, kurios priklauso Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Neringos miesto savivaldybėms:

 1. Klaipėdos miesto savivaldybė – 1.826.077 vnt. (83,51 %);
 2. Klaipėdos rajono savivaldybė – 340.924 vnt. (15,59 %);
 3. Neringos miesto savivaldybė – 19.680 vnt. (0,90 %).

Įmonės struktūra


GAMYBOS DEPARTAMENTAS
 • Užtikrina geriamojo vandens, atitinkančio higienos normų reikalavimus, gamybą, patiekimą į tinklus iki vartotojų, bei geriamojo vandens kontrolę vykstant technologiniam procesui.
 • Geriamojo vandens tyrimų laboratorija atlieka geriamojo, paviršinio, gręžinių vandens fizikinius, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus.
 • Užtikrina nuotekų išvalymą iki nustatytų reikalavimų nuotekų valykloje, kontroliuoja į centralizuotus nuotekų tinklus išleidžiamų, į nuotekų valyklą atitekėjusių, bei išleidžiamų po valymo nuotekų užterštumą.
 • Nuotekų tyrimų laboratorija atlieka nuotekų, paviršinio, gruntinio vandens, dumblo grunto ir dugno nuosėdų tyrimus
 • Eksploatuoja  ir prižiūri geriamojo vandens tinklus. Vykdo vandentiekio tinklų remonto ir avarijų likvidavimo darbus. Užtikrina nuotekų surinkimą nuotekų siurblinėse ir  jų transportavimą iki nuotekų valyklų. Vykdo nuotekų tinklų priežiūros, remonto ir avarijų likvidavimą darbus;  atlieka nuotekų tinklų diagnostiką ir defektaciją.
 • Formuoja vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ir įrenginių vystymo (plėtros) techninę politiką; pagal stebėsenos duomenis kaupia informaciją apie tinklų ir įrenginių funkcionavimą ir jų būklę; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas, organizuojant bendrovei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių statybą, tiesimą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą.
FINANSŲ DEPARTAMENTAS
 • Vykdo įmonės veiklos mokestinę bei finansinę apskaitą, atitinkančią LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; ruošia bendrovės veiklos planus; organizuoja Turto ir transporto valdymo skyriui priskirtų pastatų, transporto priemonių, patalpų bei teritorijų ūkinį aptarnavimą, priežiūrą ir apsaugą.
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTAS
 • Sudaro sutartis su klientais; vykdo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei kitų bendrovės teikiamų paslaugų apskaitą bei kontrolę, teikia sąskaitas abonentams ir vartotojams už suteiktas paslaugas, išieško skolas; eksploatuoja ir įrengia vandens apskaitos prietaisus.
TEISĖS DEPARTAMENTAS
 • Atstovauja bendrovei teisėsaugos ir kitose institucijose, formuoja ir įgyvendina bendrovės personalo politiką, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe priežiūrą, kontrolę; planuoja ir organizuoja viešųjų pirkimų procedūras.
Stebėtojų taryba
Stebėtojų tarybos pirmininkas
Valdemaras Anužis
Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas
Viktoras Krolis
Stebėtojų tarybos narys
Rapolas Striūkas
Stebėtojų tarybos narė
Irena Gailiuvienė
Stebėtojų tarybos narė
Inga Kubilienė
Stebėtojų tarybos narys
Ričardas Zulcas


Valdyba
Valdybos pirmininkė, nepriklausoma valdybos narė
Regina Derkintytė-Kaupienė
Valdybos narė
Diana Gerasimovienė
Valdybos narė
Alina Mikalauskė
Nepriklausomas valdybos narys
Valdas Tekorius


Administracija
Generalinis direktorius
Benitas Jonikas
Skaityti aprašymą
Finansų departamento direktorius
Mindaugas Jurkaitis
Gamybos departamento direktorius
Vaidotas Girdvainis
Klientų aptarnavimo departamento direktorė
Dovilė Kozlovienė
Teisės departamento direktorė
Jūratė Šiaulienė
Komunikacijos vadovė
Gintarė Butkienė