Korupcijos prevencija

Apie įmonę  Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

PRANEŠK APIE PAŽEIDIMĄ

 

Asmuo gali pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje: galbūt apie rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.

UŽTIKRINAME ASMENS IR JO PATEIKTOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ (išskyrus atvejus, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą bei asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją). ASMENIUI DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO NEATSIRANDA JOKIA SUTARTINĖ AR DELIKTINĖ ATSAKOMYBĖ.

Informaciją apie pažeidimą asmuo gali pateikti:

1) viešai;

2) kompetentingai institucijai tiesiogiai;

3) tiesiogiai AB „Klaipėdos vanduo“:

  • Asmeniui, paskirtam atsakingu už korupcijos prevenciją ir priežiūrą;

Per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą pranešimą apie pažeidimą teikiant:

 

Esami ir buvę AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), susiję su AB „Klaipėdos vanduo“, gali pateikti pranešimą apie pažeidimus, dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėto veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų, keliančių grėsmę viešajam interesui.

 

AB „Klaipėdos vanduo“ pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimas remiasi teisės aktais:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinim

Pareigos, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus :

1.1.    Akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS VANDUO“ (toliau – Bendrovė) struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (Priedas Nr. 1);
1.2.    Bendrovės darbuotojai, kurie turi viešojo administravimo įgaliojimus(Priedas Nr.2);
1.3.    Vykdant viešuosius pirkimus: perkančiojo subjekto vadovas, viešųjųpirkimų komisijų nariai, viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimųiniciatoriai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.


 

PROGRAMA 2019-2021 METAMS

Nulinės tolerancijos korupcijai politika 2018-08-23

Korupcijos prevencijos Aprašas

Korupcijos tikimybes nustatymas 2019 m.

Apklausos KT rezultatai 2019 m.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2020m. I pusmetis

Tolerancijos korupcijai AB Klaipėdos vanduo tyrimo rezultatai 2020.pdf

svetainiu kurimas